Studijski programi prve stopnje

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Univerzitetni študijski program prve stopnje Anglistika

Vsebine

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni študijski program ANGLISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:

  • Anglistika – enopredmetna smer
  • Anglistika – dvopredmetna smer

Prvostopenjski študijski programi (ne glede na smer študija) trajajo 3 leta (6 semestrov). Skupno obsegajo 180 ECTS (dvopredmetni študijski programi oziroma dvopredmetne smeri 90 KT + 90 KT), pri čemer je pri dvopredmetnih študijskih programih oziroma dvopredmetnih smereh nujna povezava z drugim dvopredmetnim študijskim programom oziroma dvopredmetno smerjo.

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Anglistika so usposobljeni za fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih okoliščinah. Med znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:

• poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh,

• zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleškega jezika,

• znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,

• znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja,

• poznavanje kultur različnih angleško govorečih skupnosti,

• poznavanje književnosti različnih angleško govorečih skupnosti in umetnostnih besedil v angleščini avtorjev/ avtoric, ki so pripadniki drugih jezikovnih skupnosti,

• pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine,

• sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov,

• zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in pripravljenost za tako nadgradnjo znanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Anglistika - enopredmetna smer
Angleška fonetika in fonologija 30 0 30 0 5 zimski
Angleška srednjeveška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Angleški glagol I 30 0 30 0 5 letni
Angleško oblikoslovje 30 0 30 0 5 zimski
Družbena zgodovina angleščine 30 0 0 0 3 letni
Jezik v rabi I 0 0 120 0 5 celoletni
Novejša angleška književnost 30 0 0 0 3 letni
Seminar iz ameriške književnosti 0 60 0 0 6 celoletni
Starejša ameriška književnost 30 0 0 0 3 letni
Uvod v literarno teorijo 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v splošno jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v tehnike raziskovalnega dela 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Zunanji izbirni predmeti 6
Anglistika - dvopredmetna smer
Angleška fonetika in fonologija 30 0 30 0 5 zimski
Angleška srednjeveška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Angleški glagol I 30 0 30 0 5 letni
Angleško oblikoslovje 30 0 30 0 5 zimski
Jezik v rabi I 0 0 120 0 5 celoletni
Novejša angleška književnost 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Angleška poezija med 16. in 19. stoletjem 0 0 60 0 4 celoletni
Angleška poezija po 19.stoletju 0 0 60 0 4 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Angleška poezija med 16. in 19. stoletjem 0 0 60 0 4 celoletni
Angleška poezija po 19.stoletju 0 0 60 0 4 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Anglistika - enopredmetna smer
Ameriška kratka zgodba 0 60 0 0 5 letni
Angleška historična slovnica 60 0 0 0 4 zimski
Angleška skladnja 30 0 30 0 5 letni
Angleški glagol II 30 0 30 0 5 zimski
Angleški roman 19. stoletja 60 0 0 0 5 celoletni
Dramatika Williama Shakespeara 60 0 0 0 5 celoletni
Jezik v rabi II 0 0 60 0 3 celoletni
Novejša ameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Prozodične značilnosti angleškega jezika 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Zunanji izbirni predmeti 12
Anglistika - dvopredmetna smer
Angleška historična slovnica 60 0 0 0 4 zimski
Angleška skladnja 30 0 30 0 5 letni
Angleški glagol II 30 0 30 0 5 zimski
Angleški roman 19. stoletja 60 0 0 0 5 celoletni
Dramatika Williama Shakespeara 60 0 0 0 5 celoletni
Jezik v rabi II 0 0 60 0 3 celoletni
Prozodične značilnosti angleškega jezika 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Ameriški kulturni modul 30 60 60 0 10 celoletni
Avstralski kulturni modul 30 60 60 0 10 celoletni
Britanski kulturni modul 30 60 60 0 10 celoletni
Kanadski kulturni modul 30 60 60 0 10 celoletni
3. letnik P S V D KT Semester
Anglistika - enopredmetna smer
Ameriška dramatika 30 0 0 0 3 zimski
Ameriška etnična književnost 30 0 0 0 3 letni
Angleška dramatika 30 0 0 0 3 zimski
Angleško besediloslovje 60 0 0 0 5 zimski
Diplomski izpit 0 0 0 0 4 letni
Jezik in kultura 30 0 0 0 4 zimski
Jezik v rabi III 0 0 60 0 3 celoletni
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 5 celoletni
Prevajanje v slovenščino 0 60 0 0 5 celoletni
Slovnični seminar 0 60 0 0 5 letni
Uvod v leksikologijo 60 0 0 0 5 letni
Variante angleškega jezika 0 60 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Anglistika - dvopredmetna smer
Diplomski izpit 0 0 0 0 4 letni
Jezik v rabi III 0 0 60 0 3 celoletni
Novejša ameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 5 celoletni
Prevajanje v slovenščino 0 60 0 0 5 celoletni
Uvod v leksikologijo 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Ameriški kulturni modul 30 60 60 0 10 celoletni
Avstralski kulturni modul 30 60 60 0 10 celoletni
Britanski kulturni modul 30 60 60 0 10 celoletni
Kanadski kulturni modul 30 60 60 0 10 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Ameriški kulturni modul 30 0 60 0 5 celoletni
Avstralski kulturni modul 30 0 60 0 5 celoletni
Britanski kulturni modul 30 0 60 0 5 celoletni
Kanadski kulturni modul 30 0 60 0 5 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka