Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Mentoriranje magistrskih del na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko

Mentoriranje magistrskih del

V razpredelnici najdete seznam mentorjev, mentoric in somentoric, s katerimi lahko sodelujete pri pisanju magistrske naloge. V pomoč vam bodo (okvirna) področja, ki jih pokrivajo. Ko se odločate za temo magistrske naloge, upoštevajte, da imajo lahko posamezni učitelji/učiteljice lahko že precej kandidatov/kandidatk, zato vašega predloga morda ne bodo mogli sprejeti.

Ime in priimek mentorja/mentorice

Okvirna področja

Jason Blake

kanadska književnost; kratka zgodba; glasba in književnost; šport in književnost

Lara Burazer

poučevanje kulture; ameriška kultura (poučevanje, komparativa); diskurzno-prevodoslovne teme; upravljanje s pričakovanji in odnosom do pojmov povezanih s kulturo / expectations & attitudes; pragmatika, raba jezika, poučevanje angleščine v različnih starostnih skupinah, trendi v didaktiki angleščine, poučevanje angleščine kot jezika stroke

Lilijana Burcar

feministične literarne vede; študije spola in literatura; ameriška književnost; družbeno angažirani roman, kapitalizem; socializem; antiimperialistične študije in roman; sodobna angleška drama

Oliver Currie

prevajanje v angleščino, prevodoslovje, zgodovina prevajanja; korpusno jezikoslovje; historično jezikoslovje, historična slovnica; konstrukcijska slovnica; sociolingvistika, historična sociolingvistika, jezikovni stik

Danica Čerče

ameriški roman 20. stoletja; avstralska književnost; ameriška dramatika

Gašper Ilc

angleška skladnja; angleški glagol; generativna slovnica; semantika; pragmatika; kontrastivno jezikoslovje; analiza diskurza

Monika Kavalir

funkcijsko jezikoslovje; korpusno jezikoslovje; sodobna in historična sociolingvistika; medkulturno sporazumevanje; uporabno jezikoslovje

Smiljana Komar

angleška fonetika in fonologija; angleška intonacija; kontrastivna analiza (fonetika, fonologija, prozodija)

Mojca Krevel

sodobni angleški roman; sodobni ameriški roman; angleški roman 18. in 19. stoletja; posthumanistične; queerovske lit. študije; digitalne književnost; sodobna angloameriška žanrska proza; ekokritika

Vesna Lazović

analiza diskurza; medijski diskurz; medkulturna komunikacija; kontrastivno jezikoslovje (ang-srb/hrv); uporabno jezikoslovje

Frančiška Lipovšek

kognitivno jezikoslovje; angleško oblikoslovje; angleška skladnja; kontrastivno jezikoslovje

Igor Maver

postkolonialne književnosti; Shakespeare, avstralska književnost, kanadska književnost

Eva Sicherl

besedotvorje; psiholingvistika; kontrastivna analiza

Janez Skela

proces usvajanja/učenja tujih jezikov, učenčeve značilnosti, metode in pristopi k poučevanju angleščine, poučevanje jezikovnih spretnosti in jezikovnega sistema, poučevanje ciljne in izhodiščne kulture, poučevanje književnosti v tujejezikovnem razredu, zgodovina poučevanja tujih jezikov, poučevanje tujih jezikov v različnih starostnih obdobjih, poučevanje angleščine pri učencih s posebnimi potrebami, poučevanje angleščine za posebne namene (ESP), celostno vsebinsko-jezikovno učenje (CLIL), preverjanje jezikovnega znanja, analiza učbenikov za pouk angleščine, sociolingvistični vidiki učenja in poučevanja angleščine (EFL, ESL, ELF) itd.

Andrej Stopar

kontrastivno jezikoslovje (fonetika, fonologija, prevod, skladnja...); jezik in kultura; diskurz (intonacija, računalniška analiza besedil); uporabno jezikoslovje (testiranje); korpusne študije in leksikologija

Marjeta Vrbinc

frazeologija; terminologija; leksikografija; leksikologija

 

 

Ime in priimek somentorice

Okvirna področja

Cvetka Sokolov

pisna zmožnost, poučevanje pisne zmožnosti; testiranje, ocenjevanje pisne zmožnosti

John Stubbs

angleška književnost 16.-20. stoletja, aktualne teme v britanski in irski kulturi

Anamarija Šporčič

irska zgodovina, družba in kultura; irska književnost; LGBT tematike v književnosti, queer teorija, študije spolov; znanstvena fantastika, znanstvena fantastika, fantazijska in horror književnost; esteticizem, dekandenca, larpurlartizem (književnost s konca 19. stoletja); britanska poezija 19. stoletja

Mirjana Želježič

sporočilna in sporazumevalna govorna zmožnost; poučevanje in ocenjevanje govorne zmožnosti; izobraževalni sistemi, učni načrti in ideologija

Sodelavke in sodelavci oddelka