Studijski programi prve stopnje

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Študijski program druge stopnje Anglistika

Vsebine

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko na drugi stopnji študija izvaja študijski program ANGLISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

  • Anglistika – enopredmetna smer
  • Anglistika – dvopredmetna smer
  • Anglistika – enopredmetna pedagoška smer
  • Anglistika – dvopredmetna pedagoška smer

Drugostopenjski študijski programi (ne glede na smer študija) trajajo 2 leti (4 semestre) in skupno obsegajo 120 ECTS (dvopredmetni študijski programi oziroma dvopredmetne smeri 60 KT + 60 KT), pri čemer je pri dvopredmetnih študijskih programih oziroma dvopredmetnih smereh nujna povezava z drugim dvopredmetnim študijskim programom oziroma dvopredmetno smerjo.

Anglistika – enopredmetna smer

V okviru študija na drugostopenjskem študijskem programu Anglistika, Anglistika – enopredmetna smer se študenti in študentke usposabljajo za samostojno visoko strokovno delo na področju anglistike in amerikanistike, za visoko kakovostno medjezikovno in medkulturno posredovanje ter za samostojno raziskovalno delo. Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Anglistika, Anglistika – enopredmetna smer pridobijo vsa jezikovna in kulturna znanja ter medkulturno zmožnost oz. zavest, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in jezikovne zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Hkrati znajo vsa pridobljena znanja in zmožnosti uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah ter glede na njihove sporazumevalne in kulturne posebnosti, s svojim samostojnim raziskovalnim delom pa prispevajo k bogatitvi potrebnega razumevanja in znanja medkulturnosti in dejanskih oblik medkulturnega sodelovanja.

Anglistika – dvopredmetna smer

V okviru študija na drugostopenjskem študijskem programu Anglistika, Anglistika – dvopredmetna smer se študenti in študentke usposabljajo za samostojno visoko strokovno delo na področju angleškega jezika in književnosti, za visoko kakovostno medjezikovno in medkulturno posredovanje ter za samostojno raziskovalno delo v interdisciplinarni povezavi z izbranim drugim področjem študija. Mednarodna potreba po strokovnjakih z naštetimi jezikovnimi in medkulturnimi znanji in zmožnostmi je velika, saj je sobivanje kultur in globalna vloga kulturnih stvaritev angleško govorečih skupnosti v porastu ter zato terja vse več strokovnjakov in strokovnjakinj, ki so zmožni samostojne kritične presoje medkulturnih vplivov.

Anglistika – enopredmetna pedagoška smer

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa Anglistika, Anglistika – enopredmetna pedagoška smer je zagotavljanje kakovostne družboslovne in humanistične izobrazbe, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah in v povezavi z določenim predmetno-strokovnim področjem. V okviru študija na drugostopenjskem študijskem programu Anglistika, Anglistika – enopredmetna pedagoška smer se študenti in študentke usposabljajo za ustvarjalno in najzahtevnejše pedagoško delo na vseh ravneh pouka angleščine. Omogoča jim najvišji standard jezikovnega znanja za poučevanje ter sposobnost kritičnega prilagajanja različnim najsodobnejšim oblikam pouka v medpredmetnih povezavah in pri timskem delu. Usposablja jih tudi za samostojno raziskovalno delo, še zlasti za akcijsko raziskovanje pri pedagoškem delu, in za nadgrajevanje pridobljenih znanj v želeni smeri. V tem smislu so diplomanti in diplomantke programa usposobljeni za vse ravni in oblike pouka angleščine doma in v tujini.

Anglistika – dvopredmetna pedagoška smer

Drugostopenjski študijski program Anglistika, Anglistika – dvopredmetna pedagoška smer usposablja študente in študentke za pedagoško delo na vseh ravneh. Omogoča jim visok standard jezikovnega znanja za poučevanje ter zmožnost kritičnega prilagajanja različnim najsodobnejšim oblikam pouka v medpredmetnih povezavah in pri timskem delu. Usposablja jih tudi za samostojno raziskovalno delo, še zlasti za akcijsko raziskovanje v okviru pedagoškega dela in za stalno nadgrajevanje pridobljenih znanj v želeni smeri.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Več o mentoriranju magistrskih del.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Anglistika - enopredmetna smer
Angleško besedotvorje 0 60 0 0 6 celoletni
Angloameriška literarna teorija 0 30 0 0 3 zimski
Anglofonska proza 20. stoletja 0 60 0 0 6 zimski
Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika 0 60 0 0 6 celoletni
Leksikografija 0 60 0 0 6 celoletni
Novejši ameriški roman 0 30 0 0 3 letni
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 6 celoletni
Prevajanje v slovenščino 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Anglistika - dvopredmetna smer
Angloameriška literarna teorija 0 30 0 0 3 zimski
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 12
Strokovni izbirni predmeti 7 3
Anglistika - enopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Jezikovne zmožnosti 0 0 60 0 5 celoletni
Metode in tehnike pouka angleščine 30 0 30 0 7 zimski
Osnove didaktike angleščine 60 60 30 0 8 celoletni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Pedagoška praksa za učitelje angleščine I 0 0 30 0 2 letni
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 5 celoletni
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 8 2
Strokovni izbirni predmeti 9 4
Strokovni izbirni predmeti 10 3
Strokovni izbirni predmeti 11 6
Anglistika - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Jezikovne zmožnosti 0 0 60 0 5 celoletni
Osnove didaktike angleščine 60 60 30 0 8 celoletni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 5 celoletni
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 12 2
Strokovni izbirni predmeti 13 4
Anglistika - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Jezikovne zmožnosti 0 0 60 0 5 celoletni
Osnove didaktike angleščine 60 60 30 0 8 celoletni
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 14 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Angleška frazeologija 0 30 0 0 3 zimski
Terminologija 0 30 0 0 3 zimski
Uvod v angleško psiholingvistiko 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Angleška generativna slovnica 0 30 0 0 3 letni
Diskurzna intonacija 0 30 0 0 3 letni
Kognitivno jezikoslovje 0 30 0 0 3 letni
Semantika in pragmatika 0 30 0 0 3 letni
Sociolingvistika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3 letni
Mladinska književnost v angleščini 0 30 0 0 3 letni
Sodobna ameriška dramatika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Angleška generativna slovnica 0 30 0 0 3 letni
Diskurzna intonacija 0 30 0 0 3 letni
Kognitivno jezikoslovje 0 30 0 0 3 letni
Semantika in pragmatika 0 30 0 0 3 letni
Sociolingvistika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3 letni
Mladinska književnost v angleščini 0 30 0 0 3 letni
Sodobna ameriška dramatika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Angleško besedotvorje 0 60 0 0 6 celoletni
Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika 0 60 0 0 6 celoletni
Leksikografija 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Angleška frazeologija 0 30 0 0 3 zimski
Britanska poezija 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski
Otroška književnost v angleščini 0 30 0 0 3 zimski
Sodobna angleška dramatika 0 30 0 0 3 zimski
Terminologija 0 30 0 0 3 zimski
Uvod v angleško psiholingvistiko 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Angleška generativna slovnica 0 30 0 0 3 letni
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3 letni
Diskurzna intonacija 0 30 0 0 3 letni
Kognitivno jezikoslovje 0 30 0 0 3 letni
Semantika in pragmatika 0 30 0 0 3 letni
Sociolingvistika 0 30 0 0 3 letni
Sodobna ameriška dramatika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Angleško besedotvorje 0 60 0 0 6 celoletni
Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika 0 60 0 0 6 celoletni
Leksikografija 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 12 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 13 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 14 P S V D KT Semester
Angleška frazeologija 0 30 0 0 3 zimski
Angleška generativna slovnica 0 30 0 0 3 letni
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3 letni
Britanska poezija 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski
Diskurzna intonacija 0 30 0 0 3 letni
Kognitivno jezikoslovje 0 30 0 0 3 letni
Semantika in pragmatika 0 30 0 0 3 letni
Sociolingvistika 0 30 0 0 3 letni
Sodobna ameriška dramatika 0 30 0 0 3 letni
Sodobna angleška dramatika 0 30 0 0 3 zimski
Terminologija 0 30 0 0 3 zimski
Uvod v angleško psiholingvistiko 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Anglistika - enopredmetna smer
Angleško historično jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Zunanji izbirni predmeti 6
Anglistika - dvopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Strokovni izbirni predmeti 7 3
Strokovni izbirni predmeti 8 3
Strokovni izbirni predmeti 9 3
Strokovni izbirni predmeti 10 3
Anglistika - enopredmetna pedagoška smer
Angloameriška literarna teorija 0 30 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 12 letni
Otroška in mladinska književnost za učitelje 0 0 60 0 5 zimski
Pedagoška praksa za učitelje angleščine II 0 0 30 0 4 letni
Programi in učbeniki za pouk angleščine 15 30 0 0 4 zimski
Testiranje znanja angleščine 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 11 3
Strokovni izbirni predmeti 12 3
Strokovni izbirni predmeti 13 3
Strokovni izbirni predmeti 14 6
Strokovni izbirni predmeti 15 3
Strokovni izbirni predmeti 16 6
Zunanji izbirni predmeti 5
Anglistika - dvopredmetna pedagoška smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Otroška in mladinska književnost za učitelje 0 0 60 0 5 zimski
Pedagoška praksa za učitelje angleščine 0 0 30 0 6 letni
Programi in učbeniki za pouk angleščine 15 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 17 3
Strokovni izbirni predmeti 18 3
Anglistika - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Otroška in mladinska književnost za učitelje 0 0 60 0 5 zimski
Pedagoška praksa za učitelje angleščine 0 0 30 0 6 letni
Programi in učbeniki za pouk angleščine 15 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 19 3
Strokovni izbirni predmeti 20 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - književnost 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Angleška frazeologija 0 30 0 0 3 zimski
Terminologija 0 30 0 0 3 zimski
Uvod v angleško psiholingvistiko 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Britanska poezija 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski
Otroška književnost v angleščini 0 30 0 0 3 zimski
Sodobna angleška dramatika 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Angleška generativna slovnica 0 30 0 0 3 letni
Diskurzna intonacija 0 30 0 0 3 letni
Kognitivno jezikoslovje 0 30 0 0 3 letni
Semantika in pragmatika 0 30 0 0 3 letni
Sociolingvistika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3 letni
Mladinska književnost v angleščini 0 30 0 0 3 letni
Sodobna ameriška dramatika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Angleška frazeologija 0 30 0 0 3 zimski
Terminologija 0 30 0 0 3 zimski
Uvod v angleško psiholingvistiko 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Britanska poezija 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski
Otroška književnost v angleščini 0 30 0 0 3 zimski
Sodobna angleška dramatika 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Angleška generativna slovnica 0 30 0 0 3 letni
Diskurzna intonacija 0 30 0 0 3 letni
Kognitivno jezikoslovje 0 30 0 0 3 letni
Semantika in pragmatika 0 30 0 0 3 letni
Sociolingvistika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3 letni
Mladinska književnost v angleščini 0 30 0 0 3 letni
Sodobna ameriška dramatika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - književnost 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - književnost 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 12 P S V D KT Semester
Angleška frazeologija 0 30 0 0 3 zimski
Terminologija 0 30 0 0 3 zimski
Uvod v angleško psiholingvistiko 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 13 P S V D KT Semester
Britanska poezija 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski
Sodobna angleška dramatika 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 14 P S V D KT Semester
Angleška generativna slovnica 0 30 0 0 3 letni
Diskurzna intonacija 0 30 0 0 3 letni
Kognitivno jezikoslovje 0 30 0 0 3 letni
Semantika in pragmatika 0 30 0 0 3 letni
Sociolingvistika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 15 P S V D KT Semester
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3 letni
Sodobna ameriška dramatika 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 16 P S V D KT Semester
Poučevanje angleščine kot jezika stroke 0 0 30 0 3 zimski
Poučevanje angleščine v različnih starostnih skupinah 0 0 30 0 3 zimski
Trendi v didaktiki angleščine 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 17 P S V D KT Semester
Poučevanje angleščine kot jezika stroke 0 0 30 0 3 zimski
Testiranje znanja angleščine 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 18 P S V D KT Semester
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - književnost 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 19 P S V D KT Semester
Poučevanje angleščine kot jezika stroke 0 0 30 0 3 zimski
Testiranje znanja angleščine 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 20 P S V D KT Semester
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - književnost 0 30 0 0 3 zimski
Znanstveno-raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki 0 30 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka