Studijski programi druge stopnje

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Študijski program druge stopnje Anglistika

Vsebine

Drugostopenjski enopredmetni študijski program Anglistika omogoča vsebinsko ter raziskovalno usmerjeno nadaljevanje in nadgrajevanje istoimenskega študijskega programa na prvi stopnji in v tem smislu predpostavlja osnovna znanja tega programa. Poznavanje angleškega jezika se nadgrajuje s posebnostmi angleškega jezikovnega sistema in kontrastivnim spoznavanjem jezikov v stiku. Z izborom specifičnih literarnih smeri in kritično ter analitično obravnavo posameznih izbranih literarnih šol program študentom omogoča raziskovalno usmeritev v vedno bolj raznoliko književno tvornost v angleščini. Poglobljeno spoznavanje različnih jezikovnih rab in kritična obravnava umetnostnih besedil in drugih kulturnih pojavov pa hkrati spodbujajo spoznavanje posebnosti medkulturnih in medjezikovnih stikov in razvoj za to potrebne medkulturne zavesti. Predlagani program študentom omogoča tak nabor predmetov s področja anglistike in amerikanistike, ki je primerljiv s podobnimi mednarodno uveljavljenimi univerzitetnimi programi, tako da jim bo omogočal oboje, enakovreden prehod na drugostopenjski študij na univerzah v Evropi in drugod po svetu in enakovredno mednarodno zaposlovanje. Program se na horizontalnem in vertikalnem nivoju povezuje s humanističnimi in družboslovnimi programi UL FF in UL. Glede na dejstvo, da vse bolj pogosto sobivanje kultur in ugotovljena globalna vloga v angleško govorečih kulturah nastalih umetnostnih besedil in drugih kulturnih tvorb terjata vse več kritičnega posredovanja, kot tudi bolj kritiško usposobljenega premisleka o medkulturnih stikih, postaja vse bolj očitno, da se bo mednarodna potreba po strokovnjakih z vsemi naštetimi znanji in zmožnostmi v prihodnosti večala.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Angleško besedotvorje 0 60 0 0 6 celoletni
Angloameriška literarna teorija 0 30 0 0 3 zimski
Anglofonska proza 20. stoletja 0 60 0 0 6 zimski
Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika 0 60 0 0 6 celoletni
Leksikografija 0 60 0 0 6 celoletni
Novejši ameriški roman 0 30 0 0 3 letni
Prevajanje v angleščino 0 60 0 0 6 celoletni
Prevajanje v slovenščino 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Angloameriške feministične literarne študije 0 30 0 0 3 letni
Mladinska književnost v angleščini 0 30 0 0 3 letni
Sodobna ameriška dramatika 0 30 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Angleško historično jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Zunanji izbirni predmeti 6

Sodelavke in sodelavci oddelka