Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

- Seznanjanje s temeljno literarnovedno in kritiško terminologijo ter njena aplikacija na konkretna besedila
- Obravnava različnih možnosti za pojmovanje in definicije književnosti, umetnostnega besedila in literarnega žanra
- Problematika pisanja literarne zgodovine, periodizacije in procesov kanonizacije
- Diskurzno-poetološka in diskurzno-naratološka analiza izbranih pesemskih in proznih besedil

Eagleton, T. 2002. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell.
Klarer, M. 1999. An Introduction to Literary Studies. London: Routledge.
Baldick, Chris. The concise Oxford dictionary of literary terms. Oxford in New York : Oxford University Press, 2004.
Black, Max. Models and Metaphors: Studies in language and philosophy. Ithaca. Cornell University Press (1962).
Spiller, Michael R. G. The development of the sonnet: an introduction. London in New York: Routledge, 2006.
Fuller, John. The sonnet. London: Methuen, 1972.
Day, Aidan. Romanticism. London in New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012.
A handbook to English Romanticism. New York: St. Martin's Press; Basingstoke ; London: Macmillan, 1994.
Izbrani članki in monografska poglavja.