Jezik v rabi III

Jezik v rabi III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Stubbs John Anthony, lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika, lekt. dr. Želježič Mirjana

Bralno razumevanje:
Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Višje taksonomske spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca.
Poglobljeno razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti, pomen branja v doživljenjskem izobraževanju;
Branje strokovnih besedil in izdelava študijskih zapiskov;
Branje, analiza in evalvacija proznega dela.

Pisna zmožnost:
Utemeljevalni sestavek;
Uporaba virov;
Pisno povzemanje besedil in evalvacija;
Kreativno pisanje: črtica, poezija, krajša dramska oblika;

Slušno razumevanje:
Razumevanje, analiza in evalvacija poljudnih in strokovnih slušnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Povzemanje slušnih besedil;
Aktivno poslušanje in interakcija;

Govorna zmožnost:
Tekoč spontani govor;
Spretnosti tekočega podajanja pripravljenega besedila;
Obvladovanje različnih registrov;
Daljši prost govorni nastop na dano temo;
Omika v govorni komunikaciji.

Študijsko gradivo pokriva naslednje teme:
Mediji;
Oglaševanje;
(Britanski) humor;
Potovanja & počitnice;
Ekonomija;
Znanost in tehnologija;
Kultura (šege in navade, običaji, vrednote, umetnost);
Aktualne teme in dogodki;
Teme po izbiri posameznih lektoric/lektorjev in študentov/študentk.

Ogled izbora sodobne aktualne filmske produkcije, udeležba na debatnih večerih in ostalih dogodkih, ki popestrijo pouk in prispevajo k doseganju učnih ciljev.

Poljudna in strokovna besedila (multimedijski viri) po izboru učitelja in študentov;
Prozno delo (književno ali dokumentarno) za obvezno branje (po izbiri).
Axelrod, R.B., C.R. Cooper. 1988. The St. Martin’s Guide to Writing. 2.izd. New York: St. Martin’s Press. Str.: 876.
Blake, J. 2011. Writing Short Literature Essays – A Textbook With Exercises for Slovenian Students. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Franklin Parks, A., J. A. Levernier, I. Masters Hollowell. 1991. Structuring Paragraphs: A Guide to Effective Writing. 3. izd. New York: St. Martin's Press. Str.: 247.
Grosman, M. 2004. Zagovor branja: bralec in književnost v 21. stoletju. Ljubljana: Sophia. Izbrana poglavja, str.: 9-73, 137-166.
Koda, K. 2005. Insights into Second Language Reading. A Cross Linguistic Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (7,8), str.: 123-176.
MacAndrew, R., R. Martinez. 2001. Taboos and Issues. Boston: Thomson Heinle. Str.: 40.

Popular and expert texts (multimedia sources) based on the teacher’s and the students’ choice. Required (literary or non-fiction) prose (by choice).
Axelrod, R.B., C.R. Cooper. 1988. The St. Martin’s Guide to Writing. 2. ed. New York: St. Martin’s Press. Pp. 876.
Blake, J. 2011. Writing Short Literature Essays – A Textbook With Exercises for Slovenian Students. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Franklin Parks, A., J. A. Levernier, I. Masters Hollowell. 1991. Structuring Paragraphs: A Guide to Effective Writing. 3rd ed. New York: St. Martin's Press. Pp. 247.
Grosman, M. 2004. Zagovor branja: bralec in književnost v 21. stoletju. Ljubljana: Sophia. Selected chapters , pp. 9-73, 137-166.
Koda, K. 2005. Insights into Second Language Reading. A Cross Linguistic Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Selected chapters (7,8), pp. 123-176.
MacAndrew, R., R. Martinez. 2001. Taboos and Issues. Boston: Thomson Heinle. Pp. 40.