Uvod v splošno jezikoslovje

Uvod v splošno jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stopar Andrej

Umestitev jezikovnega sistema in različnih prenosniških zvrsti v širše področje znakovnih sistemov. Pregled zgodovine jezikoslovja od sofistične retorike v grški antiki do strukturalizma F. De Saussura. Razčlenitev jezikovnega sistema na jezikovne ravni in seznanitev z osnovnimi glasoslovja, oblikoslovja, skladnje, pomenoslovja in
pragmatike ter mejnih jezikoslovnih področij psiholingvistike in sociolingvistike. Splošno in protistavno izrazje.

Golden, Marija. 2001. O jeziku in jezikoslovju. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Poglavja 1–4 in 6. COBISS.SI-ID – 114381056
Hudson, Grover. 2000. Essential Introductory Linguistics. Malden, Oxford: Blackwell. Poglavja 2–7. COBISS.SI-ID – 10867554
O'Grady, William, Michael Dobrovolsky in Francis Katamba, ur. 1998. Contemporary Linguistics: An Introduction. 2nd impr. New York, London: Longman. Poglavja 2–5. COBISS.SI-ID – 2310707
Robins, Robert Henry. 1997. A Short History of Linguistics. London, New York: Longman. Poglavja 2–8. COBISS.SI-ID – 3339618