Govorilne ure

Po dogovoru.

Kabinet

R3BI

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

prof. dr. Tatjana Marvin Derganc

Izobrazba:

1997 profesor angleškega jezika s književnostjo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
2003 doktor znanosti s področja jezikoslovja, Massachusetts Institute of Technology, ZDA

Zaposlitev:

1997-1998 asistent, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, UL FF
2002-2011 asistent, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, UL FF
2011- visokošolski učitelj, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, UL FF

2015-2017 Prodekanja FF za kakovost in mednarodno dejavnost

2021-2025 Predstojnica Doktorske šole Univerze v Ljubljani

Nazivi:

1998 asistent za področje angleškega jezika
2003 docent za področje splošnega jezikoslovja
2011 izredni profesor za področje splošnega jezikoslovja
2017 redni profesor za področje splošnega jezikoslovja

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA (izvirni znanstveni članki, članki v zbornikih, deli monografije)

Za kopijo člankov pošljite elektronsko pošto na tatjana.marvin@ff.uni-lj.si.

 • MARVIN DERGANC, Tatjana. 2022. Adnominal arguments in phrases headed by deverbal nouns in Slovenian. V: PANIĆ CEROVSKI, Natalija (ur.). BeLiDa 1 : thematic collection of papers. Belgrade: University, Faculty of Philology, 135-157.
 • MARVIN, Tatjana. 2021.Glagolski vid pri izpeljavi samostalnikov za poimenovanje dejanja na -je v slovenščini. V: Marušič, Franc (ur.), Mišmaš, Petra (ur.), Žaucer, Rok (ur.). Škrabčevi dnevi 11 : zbornik prispevkov s simpozija 2019. V Novi Gorici: Založba Univerze, 52-63.
 • MARVIN, Tatjana, BATTELINO, Saba, BEGUŠ, Samo, DERGANC, Jure. 2019. Porazdelitev fonemov v slovenščini in izdelava matričnega testa za govorno avdiometrijo. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede. 67:4, 537-550.
 • MARVIN, Tatjana. 2019. O glagolskem vidu pri izpeljavi samostalnikov za poimenovanje dejanja in vršilca dejanja v slovenščini. Philological studies 17:2, 251-261.
 • MARVIN, Tatjana. 2019. O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede, 67:2, str. 151-158. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-3.
 • MARVIN, Tatjana, Jure DERGANC in Saba BATTELINO. 2017. Adapting the Freiburg monosyllabic word test for Slovenian. Linguistica, 57:1, Sounds and Melodies Unheard: Essays in Memory of Rastislav Šuštaršič.
 • MARVIN, Tatjana. 2016. On agentive and instrumental deverbal nominalizations in Slovenian. Jezikoslovlje, 17: 1/2, str. 321-337. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=247506. COBISS.SI-ID 63054434
 • ILC, Gašper, MARVIN, Tatjana. 2016. Unaccusatives in Slovenian from a cross-linguistic perspective. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, str. 145-166.
 • MANOUILIDOU, Christina, DOLENC, Barbara, MARVIN, Tatjana, PIRTOŠEK, Zvezdan. 2016. Processing complex pseudo-words in mild cognitive impairment : the interaction of preserved morphological rule knowledge with compromised cognitive ability. Clinical linguistics & phonetics, 30:1, str. 49-67. www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/02699206.2015.1102970.
 • MARVIN, Tatjana. 2013. Is word structure relevant for stress assignment. V: MATUSHANSKY, Ora (ur.), MARANTZ, Alec (ur.). Distributed Morphology Today: Morphemes for Morris Halle. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, str. 79-93.
 • MARJANOVIČ, Katarina, MANOUILIDOU, Christina, MARVIN, Tatjana. 2013. Word-formation rules in Slovenian agentive deverbal nominalization: a psycholinguistic study based on pseudo-words. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies, 9, str. 93-109.
 • MARVIN, Tatjana, STEGOVEC, Adrian. 2012. On the Syntax of Ditransitive Sentences in Slovenian. Acta Linguistica Hungarica, 59:(1–2), str. 177–203.
 • MARVIN, Tatjana. 2012. A Note on Applicatives. Syntax and Semantics, Volume 38; V: The End of Argument Structure? (ur. M.C. Cuervo and Y. Roberge). Bingley, UK: Emerald.
 • MARUŠIČ, Franc, MARVIN, Tatjana, ŽAUCER, Rok. 2008. Depictive secondary predication with no PRO. V: ZYBATOW, Gerhild (ur.). Formal description of Slavic languages: the fifth conference, Leipzig 2003, (Linguistik international, 20). Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 423-434.
 • MARVIN, Tatjana. 2007. O opisnem deležniku na -l v slovenščini. Slavistična revija, 55: 1/2, str. 181-190.
 • MARVIN, Tatjana. 2003. Past participles in reduced relatives : a cross-linguistic prespective. Linguistica, xLIII, str. 141-160.
 • MARVIN, Tatjana. 2002. Topics in the Stress and Syntax of Words. Cambridge (MA): MIT Working Papers in Linguistics.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu