Teorija zgodovinskega jezikoslovja

Teorija zgodovinskega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Currie Oliver, prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Raziskovalni cilji in metode zgodovinskega jezikoslovja. Diahroni vpogled v mehanizme spreminjanja jezika na vseh jezikovnih ravninah. Teorija glasovne spremembe (domneva o redovitosti, razmerje do fonologije, asimilatorne spremembe, disimilatorne spremembe, metateza, epenteza, odprava hiata, glasovne spremembe v odvisnosti od zgradbe in funkcije besede). Vrste in težnje jezikovnih sprememb, pogojenih z analogijo. Problematika jezikov v stiku (izposojanje, narečja, koine, pidžin, kreolski jeziki). Historična semantika. Spremembe na ravni skladnje. Sistematizacija vedenja o načelih primerjalne metode ter interne in eksterne rekonstrukcije ter njune bistvene vloge pri diahronem preučevanju katerega koli jezika.

H. H. Hock. Principles of Historical Linguistics. Mounton De Gruyter. Berlin, 1991. COBISS.SI-ID - 396642 (ali 3. izdaja, 2021 https://www-degruyter-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/document/doi/10.1515/978…)
L. Campbell. Historical Linguistics: An Introduction. MIT Press. Cambridge. MA, 2013. http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/logi…

Priporočena literatura:
McColl Millar, Robert. 2013. Trask's Historical Linguistics (2. izdaja). New York: Routledge Campbell, Lyle. 2013. Historical Linguistics: An Introduction (3. izdaja). Edinburgh: Edinburgh University Press.
Predavateljeva razmnožena skripta.