Kontakt

+386 1 2411 428
luka.repansek@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

po dogovoru. Oglasite se po elektronski pošti.

Kabinet

R2BI

Perfer et obdura - multo graviora tulisti.

Ovidij
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

doc. dr. Luka Repanšek

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2011 diplomiral iz primerjalnega indoevropskega jezikoslovja ter anglistike z nalogama Odrazi laringalov v keltščini ter Old English in the Context of North-Sea Germanic. Za slednje diplomsko delo je leta 2011 prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. V študijskem letu 2011/2012 se je kot štipendist Sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije izobraževal v okviru podiplomskega študija keltistike na Univerzi v Aberystwythu (Prifysgol Aberystwyth), kjer je pod mentorstvom Patricka Sims-Williamsa magistriral z delom The Historical Morphology of Primary u-Stems in Celtic. V študijskem letu 2012/2013 je vpisal doktorski študij zgodovinskega jezikoslovja na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete pod študijskim mentorstvom prof. dr. Metke Furlan. Od konca leta 2012 je bil kot mladi raziskovalec zaposlen v Etimološki in onomastični sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 9. februarja 2015 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral z nalogo Keltski prežitki v slovenskem toponomastičnem fondu: prispevek k metodologiji raziskovanja. Za doktorsko delo je prejel prvo nagrado združenja Indogermanische Gesellschaft za najboljšo doktorsko disertacijo s področja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja za leto 2015, leta 2017 pa je bilo delo odlikovano še s Srebrnim znakom ZRC SAZU. Leta 2022 je prejel Svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke mladih visokošolskih učiteljev.

Poučuje predmete s področja indoevropske primerjalne slovnice s poudarkom na stari indijščini (vedski, klasičnem sanskrtu in prakrtih) in starih ter srednjeiranskih jezikih (avestijščina, stara perzijščina, srednja perzijščina, partščina), ob tem pa ciklično še staro irščino in keltsko primerjalno slovnico oz. gotščino, staro angleščino in staro nordijščino ter germansko primerjalno slovnico.

Njegovo raziskovalno in študijsko delo je usmerjeno v zgodovinskoprimerjalni študij indoevropskih jezikov s poudarkom na indo-iranskih, keltskih in germanskih jezikih ter fragmentarno izpričanih oz. onomastičnih jezikih. Njegov znanstveni opus zaobjema naslednja področja: zgodovinsko-primerjalna indoevropska slovnica, etimologija, zgodovinsko-primerjalno indo-iransko jezikoslovje, zgodovinsko-primerjalno keltsko jezikoslovje, zgodovinsko-primerjalno germansko jezikoslovje, onomastika, paleografija, epigrafika

- The Venetic inscription *Ts 3 from Kaštelir above Korte (v soavtorstvu z Mašo Saccara). Arheološki vestnik 74, 309-314, 2023.

- Slovenian archaeology through the first written words. V: D. Pavlovčič (ur.): Tweets from the Past: Slovenian Archaology through Sounds, Symbols and First Written Words. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2023.

- Učbenik klasičnega sanskrta: glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje in elementi skladnje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2022.

- Notizen zur Entwicklung von *w nach *s ~ *h im Altirischen. V: V. Sadovski (ur.): Gedankschrift für Xavier Tremblay. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. V tisku.

- On the derivational history of Vedic sákthi- '(inner) thigh'. Acta linguistica Petropolitana 18.1, 2022, 321-343. 

- Posoškovenetski areal v luči novejših epigrafskih najdb. Arheološki vestnik 73, 2022, 601-615.

- Razgledi po staroindijski književnosti (skupaj z Vlasto Pacheiner Klander et al.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2021.

- Indoevropski prajezik. I. del: uvod in glasoslovje. V: M. Šekli & L. Rezoničnik (ur.): Slovenski jezik med slovanskimi jeziki. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 31. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2021, 81-105.

- Indoevropski prajezik. II. del: oblikoslovje. V: M. Šekli & L. Rezoničnik (ur.): Slovenski jezik med slovanskimi jeziki. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 31. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2021, 107-150.

- Očrt staroindijske književnosti. V: M. Šekli & L. Rezoničnik (ur.): Slovenski jezik med slovanskimi jeziki. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 31. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2021, 537-560.

- Izbor iz rgvedske himnike (ur., prev., komentar). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2019.

- Towards the Interpretation of *Is 7. V: T. L. Markey & Luka Repanšek (ur.): Revisiting Dispersions: Celtic and Germanic ca. 400 BC – ca. 400 AD. Proceedings of the International Interdisciplinary Conference held at Dolenjski muzej, Novo mesto, Slovenia; October 12th – 14th, 2018 = Journal of Indo-European Studies Monograph Series 67 (2020).

- Loucita: Etymological notes on a female name from the Norico-Pannonian onomastic landscape. Voprosy onomastiki 17/3, 2020.

- Opombe k problematiki tretje osebe ednine perfekta h korenom s strukturo *C(R)eH- v keltščini. Jezikoslovni zapiski 26/2, 2020, str. 91-110.

- The accentual profile of Vedic nominal paradigms. Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 24, 2020, str. 41-64.

- Izbor iz rgvedske himnike: prevodi in komentarji. Luka Repanšek (ur.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2019.

- Nutulae breves Indo-Iranologicae. Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 23, 2019, str. 928-938.

- Miscellanea Avestica et Palaeopersica. Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 22, 2018, str. 1132-1149.

- Funkcija staroperzijskega zaimka aitaJezikoslovni zapiski 23/2 (FS Kurkina), str. 241-260.

- Dial. Slovene *krves- and the accentual history of Proto-Slavic *kry ‘blood’. Annales. Series Historia et Sociologia 26, 2016, str. 639-646.

- New onomastic evidence from the onomastic tradition of Ig. Historische Sprachforschung 130, 2017, str. 90-105.

- Berilo vedske proze / A vedic prose reader. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2017.

- Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.

- K voprosu proishoždenii nazvanija Trbiž (antičnoe Taruisia/-um). Voprosy onomastiki 13.1, 2016, str. 43–61.

- Rimski kamniti spomeniki iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Podkraju pri Tomišlju / Roman stone monuments in the Church of St. John the Baptist in Podkraj near Tomišelj. Arheološki vestnik 67, 2016, str. 297-320 (v soavtorstvu z Dejanom Veraničem).

- Quiemonis and the epichoric anthroponymy of Ig / Quiemonis v luči avtohtonih ižanskih osebnih imen. Arheološki vestnik 67, 2016, str. 321-357.

- Towards a clarification of the history of the Slovene river name Soča. Linguistica 55, 2015, str. 59-72.

- Καλαμαντíα (Ptol. II,11,15). Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 19, 2015, str. 780-790.

- A note on Gaulish duti, Chartres A7, B9. Études celtiques 41, 2015, str. 111-119.

- Holger Pedersen's „präidg. ?“ in the Light of Advances in the Laryngeal Theory. Historische Sprachforschung – Historical Linguistics 128, 2015, str. 126-152.

- Prispevek k sistematizaciji strukturnih tipov starokeltske toponimije. Jezikoslovni zapiski 20/1, 2014, str. 199-211.

- Fluvius Argao, quis in sinum Argo fluit? Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 18, 2014, str. 814-820.

- Two notes on Old Celtic morphology. Acta linguistica Petropolitana 10, 2014, str. 239-254.

- VIRET, Jérémie, LAMBERT, Pierre-Yves, STÜBER, Karin, STIFTER, David, REPANŠEK, Luka. La défixion gauloise de Chartres. Paris: CNRS, 2014.

- The inscription from Chartres. Études celtiques 39, 2013, str. 181-192.

- Remarks on the development of 'Anglo-Frisian' vowel system. NOWELE (North-Western European language evolution) 64/65, 2012, str. 77-90.

- K problematiki palatalizacije velarov v stari frizijščini. Jezikoslovni zapiski 17/2, 2011, str. 159-172.

- Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *tat? in staroirsko táid 'tat'. Jezikoslovni zapiski 16/2, 2010, str. 165-173.

- Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *kry in staroirsko crú 'kri'. Jezikoslovni zapiski 16/1, 2010, str. 163-170.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu