Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov

Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Cvetko Orešnik Varja

Slušatelj se seznani z rekonstruiranim nominalnim oblikoslovnim sistemom prajezika in z razvojem le-tega v arhaičnih indoevropskih jezikih. Predstavljene so glavne zakonitosti, ki ločijo nominalno oblikoslovje od pronominalnega.

- Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 (ali angl. prevod starejše izdaje Indo-European Linguistics. Berlin/New York, 2003).
- Wodtko, Dagmar S. et al.: Nomina im indogermanischen Lexikon. Heidelberg, 2008.
- Dunkel, G.: Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme. I–II. Heidelberg, 2014.
- Fortson, Benjamin W.: Indo-European Language and Culture: An Introduction. 2. izd. Chicester, 2010.
- Meiser, G.: Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. - Darmstadt, 1998.
- Rix, H.: Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre. 2., korrigierte Auflage. - Darmstadt, 1992.
- Tichy, E.: Indogermanistisches Grundwissen. 3., vollständig überbearbeitete Auflage. Bremen, 2009 (ali angleški prevod A Survey of Proto-Indo-European. Bremen, 2006).
- Bezlaj, F., Snoj, M., Furlan, M.: Etimološki slovar slovenskega jezika I–IV, passim. Ljubljana, 1976–2007.