Verbalna morfologija indoevropskih jezikov

Verbalna morfologija indoevropskih jezikov

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Cvetko Orešnik Varja

Poudarek je na besedotvorni predstavitvi indoevropskega glagola: primarno in sekundarno glagolsko deblo, časovna in naklonska debla, diateza, glagolska obrazila, vloga avgmenta in reduplikacije, naglas glagola, neosebne glagolske oblike, perifrastične tvorbe.

- Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 (ali angl. prevod starejše izdaje IndoEuropean Linguistics. Berlin/New York, 2003).
- Jasanoff, J. H.: Hittite and the Indo-European Verb. - New York, 2003.
- G. Meiser, Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. - Darmstadt, 1998. H.
- Rix, H.: Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre. 2., korrigierte Auflage. Darmstadt, 1992.
- Rix, H. et al.: Lexikon der indogermanischen Verben. 2., erweiterte und verbesserte Auflage bearbeitet von M. Kümmel und H. Rix. - Wiesbaden, 2001.
- Szemerényi, O.: Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4. izd. Darmstadt, 1990 (ali angleški prevod Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford, 1996).
- Tichy, E.: Indogermanistisches Grundwissen. 3., vollständig überbearbeitete Auflage. Bremen, 2009 (ali angleški prevod A Survey of Proto-Indo-European. Bremen, 2006).
- Bezlaj, F., Snoj, M., Furlan, M.: Etimološki slovar slovenskega jezika I–IV, passim. Ljubljana, 1976–2007.