Terenske vaje

Terenske vaje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 2

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera, prof. dr. Stabej Marko

1) Izbor terena:
- Za dosego zastavljenih ciljev bo izbran večji ali manjši urbani pokrajinskosrediščni kraj in eden do trije ruralni kraji v njegovi bližnji okolici.

2) Pred odhodom na teren:
- Pridobitev osnovnih informacij o izbranem okolju, predvidenem za terensko delo.
- Seznanitev z obstoječo narečjeslovno in sociolingvistično literaturo z izbranega področja.
- Spoznavanje z metodami narečnih in sociolingvističnih terenskih raziskav.

3) Na terenu:
- Izpolnjevanje vnaprej pripravljenih vprašalnic o rabi, obvladanju in vrednotenju narečja, kot ga ocenjujejo sami domačini – informatorji; izpolnjevanje vprašalnic o rabi, obvladanju in vrednotenju knjižnega jezika.
- Opazovanje in snemanje govornega vedenja domačinov različnih starosti, spola in poklicev v različnih situacijah (v trgovini, gostilni, šoli, vrtcu, službi, pri druženju, ob srečanju s tujci...).
- Ugotavljanje prisotnosti medijev, literature in kulturne dejavnosti v knjižnih in neknjižnih jezikovnih različkih.
- Beleženje lastnih vtisov in delne analize gradiva.
- Razdelitev individualnih zadolžitev.

4) Po taboru:
- Analiza zbranega gradiva in oddaja posamičnih poročil.
- Izdelava zaključnega poročila o dobljenih ugotovitvah.

- Komac, Nataša: Na meji, med jeziki in kulturami: širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini.
- Kanalska dolina: Slovenski raziskovalni inštitut: Slovensko kulturno središče Planika; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002. 160 str., graf. prikazi.
- Smole, Vera: Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.).
- Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, (Obdobja, Metode in zvrsti, 22). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 321–330.
- Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije. MIKOLIČ, Vesna G. (ur.), MARC BRATINA, Karin (ur.)., (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2005.
- MIKOLIČ, Vesna G., ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). Jezik v zrcalu kultur: jezikovna sporazumevalna zmožnost in (med)etnična ozaveščenost v slovenski Istri, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, - Znanstveno-raziskovalno središče: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004. 338 str.