Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 5

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 5

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.

Nadgradnja znanj usvojenih v prvih dveh letnikih s kontrastivno analizo; razvijanje sporazumevalnih spretnosti na visoki ravni: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila), pisno izražanje (poročanje, primerjanje, argumentiranje, kritika itd.), ustno izražanje (izražanje mnenja, predstavitev problema itd.); priprava študentov na analizo govorjenih in zapisanih besedil; utrjevanje pravopisnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence s poudarkom na jeziku stroke; razvijanje in utrjevanje argumentativnega diskurza; spoznavanje medkulturnih značilnosti; prevajanje. Teme: kulturna dediščina, ekologija in trajnostni razvoj, gensko spremenjena hrana, potrošniška družba, človekove pravice, adrenalinski športi itd.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.

Slovarji
Hrvatski jezični portal: https://hjp.znanje.hr/.
https://archive.org/details/recnik-srpskoga-jezika-2011.
A. Peti-Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik. Zagreb: Mozaik knjiga. 2014. COBISS.SI-ID 1105711198
V. Đukanović, M. Đukanović: Srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar. Ljubljana: Pasadena, 2005. COBISS.SI-ID 221767936

Pravopisi
Hrvatski pravopis. Zagreb: Institut za hrvatski jezik. 2013. COBISS.SI-ID 54089058 https://pravopis.hr/.
M. Pešikan, S. Jerković, M. Pižurica, 1993: Pravopis srpskoga jezika. Beograd: Matica Srpska. COBISS.SI-ID 664930