Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje IV

Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro

Pri seminarju Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje III se študentje prvič seznanijo s prevajanjem iz slovenščine v italijanščino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Spoznajo tudi uporabo specializiranih slovarjev, nadaljuje se tudi delo s paralelnimi besedili. Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v italijanščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srečuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost določeni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k spodbujanju občutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pričakovanja in zahteve ciljne publike, ki določajo način in strategijo prevajanja. Praktično delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz italijansko-slovenske protistavne analize, pri čemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Delise, Lee Jahnke, Cormier. 2007. Terminologia della Traduzione. Milano: Hoepli.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
Students are expected to have access to mono- and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Obligatory:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3. Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
4. Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji./
Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.