Lektorat slovanskega jezika II: Hrvaški in srbski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika II: Hrvaški in srbski jezik 1-2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, Filipović Jelena, lekt. Pešorda Sanja

Razvijanje sposobnosti ustnega in pisnega izražanja v hrvaščini (ali srbščini, bosanščini, črnogorščini); priprava študentov na morfološko analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih sposobnosti; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo. Teme: družina, delo, prosti čas, družba in družbeni problemi, socialni problemi, okolje ipd.

Slovnica in pravopis
E. Barić i sur., 1995: Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. 39–93. COBISS.SI-ID - 1309026
V. Anić, J. Silić, 2001: Pravopis hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber, Školska knjiga. COBISS.SI-ID - 1936683
M. Pešikan, S. Jerković, M. Pižurica, 1993: Pravopis srpskoga jezika. Beograd: Matica Srpska. COBISS.SI-ID 664930
Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.