Filozofija prostora in časa

Filozofija prostora in časa

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Olga

Predavanja obsegajo naslednje tematske sklope:
• Prostor in čas v antični filozofiji. Predsokratiki: apeiron in sfairos. Platonov Timaj in Aristotelova Fizika. Plotin in Avguštin o času in večnosti. Ciklični, linearni in mistični čas.
• Prostor in čas v renesančni in novoveški filozofiji. Nikolaj Kuzanski: »središče je povsod, oboda ni nikjer«. Neskončni univerzum Giordana Bruna. Absolutni vs. relacijski prostor/čas: Newton in Leibniz. Kantov a priori prostora in časa.
• Prostor-čas v sodobni filozofiji in znanosti. Prostor-čas v Einsteinovi relativnostni teoriji in v kvantni mehaniki. Možnost »sklenjenih časovnih zank« in logični paradoksi. Anizotropija časa in vzročnost.
• Fenomenološki prostor/čas. Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bachelard idr. Čas, končnost in večnost, fizika in metafizika.
• Virtualni prostori v realnem času. Filozofska analiza virtualne (digitalne) realnosti kot našega “vzporednega”, “senčnega” sveta.

Seminar je namenjen predvsem filozofskemu razumevanju prostora in časa v sodobni kozmologiji: neskončnost nasproti končnosti, neevklidske geometrije, različne topologije, hiperprostori in “(mem)brane”, prostor-čas in multiverzum(i), “antropično kozmološko načelo”, evolucija in/ali teleologija, vloga zavesti in duha v kozmosu.

1. Aristotel: Fizika, Slovenska matica, Lj., 2004 (izbor).
2. Plotin: O večnosti in času (Enn. III, 7), Phainomena, Lj., 2005.
3. Maurice Merleau-Ponty: Fenomenologija zaznave, Študentska založba, Lj., 2006 (izbor).
4. Lockwood, Michael: The Labyrinth of Time, Oxford Univ. Press, 2005.
5. Uršič, Marko: Iskanje poti, II. del: »O času in prostoru«, str. 131–358, Lj., 2011 (2. izdaja knjige: Štirje časi – Pomlad Cankarjeva založba, Lj., 2002¬).
6. Uršič, Marko: Daljna bližina neba (Štirje časi – Jesen), CZ, Lj., 2010 (izbor, zlasti za seminar).
7. Uršič, Marko: “Virtualni prostori v realnem času”, v knjigi: O sencah (Štirje časi – Zima), CZ, Lj. 2015, str. 438–482.