Govorilne ure

Od 1. 9. do 30. 9. 2023 sem na študijskem dopustu. Govorilne ure bodo zopet oktobra.

Kabinet

210A

Oddelek za slovenistiko

asist. Luka Horjak

Luka Horjak je osnovno šolo končal leta 2009 na Brdu pri Lukovici, tehniško gimnazijo na Vegovi Ljubljana pa leta 2013. Leta 2016 je diplomiral, 2018 pa magistriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz slovenistike in nemcistike. Od novembra 2018 je zaposlen kot asistent za slovenski jezik na Oddelku za slovenistiko. Pod mentorstvom red. prof. dr. Hotimirja Tivadarja pripravlja doktorsko nalogo iz fonetike. V času študija je svoje prispevke predstavil na fonološki delavnici v Torontu in Ljubljani ter na 10. Škrabčevih dnevih v Novi Gorici.

Od novembra 2018 je zaposlen kot asistent za slovenski jezik na Oddelku za slovenistiko. Udeležuje se jezikoslovnih srečanj (Obdobja, Poučevanje govora AGRFT UL, Istraživanja govora). Novembra 2019 je v okviru CEEPUS-štipendije izvedel dve gostujoči predavanji na dunajskem Inštitutu za slavistiko, in sicer o slovenskem pravorečju in o zgodovini slovenskega jezika.

Zanimajo ga fonetika, fonologija, pravorečje in zgodovina slovenskega in nemškega jezika.

Štipendije:

 • Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca 2017–2018 in 2022–2023.
 • Štipendija CEEPUS (CIII-AT-0012, OeAD), študijsko bivanje na Dunaju od 3. 11. do 29. 11. 2019.
 • Štipendija Erasmus+ (Mobilnost z namenom prakse), Laboratorij za govorno kinematiko (vodja: izr. prof. dr. Marko Liker), Oddelek za fonetiko, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, 3. 5.–14. 5. 2022: Ultrazvočna raziskava slovenskih soglasnikov.

Članstvo:

 

 • Horjak, Luka (2016): Problematika slovenske fonetične transkripcije: predlog nove različice mednarodne fonetične transkripcije za slovenščino: diplomsko delo. Lukovica: L. Horjak.
 • Horjak, Luka (2018): Althochdeutsch als Silbensprache am Beispiel des Evangelienbuchs Otfrids von Weißenburg = Stara visoka nemščina kot zlogovni jezik na primeru dela Evangelienbuch Otfrida Weisenburškega: magistrsko delo. Ljubljana: L. Horjak.
 • Horjak, Luka (2018): Slovenski polglasnik: sinhrona in diahrona primerjava: magistrsko delo. Ljubljana: L. Horjak.
 • Horjak, Luka (2018): Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih. V: Škrabčevi dnevi 10. Ur. Helena Dobrovoljc /Aleksandra Bizjak Končan. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. 76–88.
 • Horjak, Luka (2018): Phraseme und ihre Vernetzungen im Text. V: VALENČIČ ARH, Urška (ur.). SKOZI OČI FRAZEOLOGIJE – Zbornik študentskih strokovnih besedil s področja frazeologije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 39–44.
 • Horjak, Luka (2019): Akustična analiza polglasnika: ob osemdesetletnici izida orisa slovenskega knjižnega izgovora Franceta Bezlaja. V: TIVADAR, Hotimir (ur.): Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Obdobja 38. 39–47. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.38.39-47
 • Horjak, Luka; Tivadar, Hotimir (2019): Odprta vprašanja kodifikacije in smiselno univerzitetno poučevanje slovenskega govorjenega jezika. V: PODBEVŠEK, Katarina; ŽAVBI, Nina (ur.). Govor v pedagoški praksi. Ljubljana: FF. 151–158. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610602804
 • Horjak, Luka (2020): Althochdeutsche Grammatik. I. Laut- und Formlehre. 16. Auflage. Journal for Foreign Languages 12/1. 331–334. DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.12.331-334
 • Horjak, Luka (2021): Izgovor črke l kot jezikoslovno vprašanje do konca 19. stoletja. Jezik in slovstvo LXVI/1. 73–87. URL: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2021|1|75-90
 • Tivadar, Hotimir; Horjak, Luka (2021): Smiselna kodifikacija slovenskega pravorečja. V: MIRTIČ, Tanja; SNOJ, Marko (ur.): 1. Slovenski pravorečni posvet. Razprave: Razred za filološke in literarne vede, SAZU. Ljubljana: SAZU. 17–34. URL: https://www.sazu.si/uploads/files/publikacije21/Rared2RAZPRAVE.pdf
 • Horjak, Luka (2021): Med fonetiko in poezijo: Akustična analiza izbranih govornih interpretacij pesmi Mile Kačič. V: PAVLIČ, Darja (ur.): Slovenska poezija. Obdobja 40. 381–388. URL: https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/11/Horjak_Obdobja-40.pdf
 • Horjak, Luka (2022): Večnaglasnice v slovenističnem jezikoslovju: Besedotvorni in fonološki pregled. Jezikoslovni zapiski 28/1. 97–110. DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.05
 • Horjak, Luka (2022): Izgovarjava v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija 70/4. 513–524. DOI: https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4079

V medijih

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

05. 10. 2023
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Uspavanke: melodije spominov, uteh in sanj

29. 09. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sprejem za študentke in študente na izmenjavi

29. 09. 2023
Oddelek za klasično filologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Festival Antika

29. 09. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah