Uporabna razvojna psihologija

Uporabna razvojna psihologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hacin Beyazoglu Kaja, izr. prof. dr. Fekonja Urška

Učinek vrtca na otrokov razvoj. Kakovost vrtca. Vodene dejavnosti, rutina in igra v vrtcu. Teorije otroške igre. Zgodnje učenje v igri. Vključevanje odraslih v igro. Spoprijemanje s težavami pri toaletnem treningu, spanju, zgodnjem vključevanju otrok v vrtec. Računalniške igrice, televizija in otrokov oz. mladostnikov razvoj. Zapisovanje otrokovega govora in ček liste. Standardizirane lestvice za ocenjevanje otrokovega govornega razvoja. Otrokova raba govora. Otroške knjige in branje odraslih otroku. Razvoj porajajoče se pismenosti. Pismenost in popularna kultura. Učenje enega in več jezikov. Psihološki dejavniki šolske uspešnosti. Vrstniške skupine v vrtcu in šoli. Identitetni položaj in vrednote mladostnikov. Starši in mladostniki.

- Cox, M. V. (1991). The child's point of view. New York, London, Toronto: Harvester Wheatsheaf.
- Cugmas, Z. (2003). Narisal sem sonce zate. Izbrana poglavja o razvoju otrokove navezanosti in samozaznave. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.
- Golombok, S. in Fivush, R. (1998). Gender development. Cambridge: University Press.
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T. in Poljanšek, A. (2002). Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. (str. 7-53)
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Bajc, K. (2005). Pogled v vrtec. Ljubljana: Državni izpitni center. (str. 7-30)
- Marjanovič Umek, L. (2005). Zgodnje opismenjevanje: vidik razvoja in učenja v zgodnjem otroštvu. Sodobna pedagagika, 56 (posebna izdaja), 12–23.
- Marjanovič Umek, L., Sočan, G. in Bajc, K. (2006). Psihološki in družinski dejavniki šolske ocene. Sodobna pedagogika, 57(2), 108–129.
- Marjanovič Umek, L. in Fekonja, U. (2006). Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj. Sodobna pedagogika, 57(4), 44-64.
- Marjanovič Umek, L., Kranjc, S. in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. Domžale: Založba Izolit.