Sodobne južnoslovanske književnosti

Sodobne južnoslovanske književnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa, izr. prof. dr. Subiotto Namita

Sodobna hrvaška in srbska književnost: Spoznavanje reprezentativnih pesniških in proznih besedil iz sodobne hrvaške in srbske književnosti, seznanjanje z novimi literarnimi modeli in praksami ter vrednotenji literarnih korpusov. Spoznavanje reprezentativnih pesniških besedil iz sodobne hrvaške in srbske književnosti, seznanjanje z novimi branji, interpretacijami in vrednotenji literarnih korpusov. Modernistični pesniški diskurzi v hrvaški in srbski književnosti (D. Tadijanović, N. Šop, A. Šoljan, I. Slamnig, M. Pavlović, V. Popa, D. Maksimović, M. Antić, S. Raičković, M. Dizdar). Literarne uresničitve in ideje v hrvaški in srbski prozi v 70. in 80. letih 20. stol.; odmik od kanoniziranega načina pisanja in branja oziroma obzorja pričakovanja; prepletanje različnih postopkov, destrukcija linearne naracije (in branja; M. Pavić), kršenje žanrskih konvencij. Pluralizem stilov, literarnih modelov in konceptov, (dokončna) odprava hierarhije žanrov.

Sodobna makedonska književnost: Pri predavanjih in seminarju bodo obravnavana nekatera od navedenih poglavij iz sodobne makedonske književnosti:
- Makedonski pesniški diskurz od K. Racina do postmoderne generacije: ekspresionistični impulzi v sodobni makedonski poeziji (K. Racin – interpretacija in stilska analiza izbranih besedil); simbolistični impulzi v sodobni makedonski poeziji (B. Koneski, A. Šopov, G. Todorovski, M. Matevski, R. Pavlovski, B. Gjuzel, M. Rendžov); nadrealistični impulzi v sodobni makedonski poeziji (V. Urošević, P. M. Andreevski, J. Koteski, M. Matevski, S. Janevski).
- Makedonska drama: modernizem sodobne makedonske drame (K. Čašule, T. Arsovski, G. Stefanovski, J. Plevneš); postmoderna drama, najnovejše tendence v sodobni makedonski drami (G. Stefanovski, D. Dukovski).
- Makedonska fantastična kratka proza (S. Janevski, V. Urošević, M. Madžunkov, Ž. Čingo, P. M. Andreevski, D. Duracovski, Z. Kovačevski, V. Andonovski, A. Prokopiev).
- Razvoj makedonskega romana (S. Janevski, S. Popov, T. Georgievski, Ž. Čingo, P. M. Andreevski, V. Andonovski, D. Duracovski).
Seminarske analize.

Sodobna hrvaška in srbska književnost
Naslovi literarnih del niso navedeni, podani bodo na začetku vsakega semestra glede na poudarek na tematskih sklopih.
- D. Oraić Tolić: Teorija citatnosti, Zagreb 1990. COBISS.SI-ID - 26345473
K. Bagić: Uvod u suvremenu hrvatsku književnost : 1970-2010, Zagreb 2016. COBISS.SI-ID – 227528972
S. Damjanov: Novo čitanje tradicije : izazovi istorije srpske književnosti, Novi Sad 2002. COBISS.SI-ID – 18367074
K. Nemec: Povijest hrvatskog romana : od 1945. do 2000. godine, Zagreb 2003. COBISS.SI-ID – 6291059
K. Nemec: Mogućnosti tumaćenja, Zagreb 2000. COBISS.SI-ID - 30958946

Sodobna makedonska književnost
Obvezna literatura:
- Sazdov, T., Stojčevska-Antik, V, Stefanija, D., Stalev, G., Pavlovski, B.: Makedonska književnost. Zagreb, 1991 (2. izd.). COBISS.SI-ID – 2860297
- Georgievski, H.: Makedonskiot roman 1952-1982. Skopje: Misla, 1983. COBISS.SI-ID - 21732871
- Kapuševska-Drakulevska, L.: Poetika za nesoznajnoto. Skopje, 2001. COBISS.SI-ID - 44917770
- Kapuševska-Drakulevska, L.: Poetika za iznenaduvanjeto. Skopje, 2003. COBISS.SI-ID - 54683402

Dodatna literatura:
- Georgievski H.: Poetikata na makedonskiot raskaz. Skopje, 1985. COBISS.SI-ID - 23422215
- Kapuševska-Drakulevska, L.: Vo lavirintite na fantastikata. Skopje, 2004. COBISS.SI-ID – 58905866
- Mojsova-Čepiševska, V.: Racin i ekspresionizmot. Skopje: Menora, 2000. COBISS.SI-ID - 116557824

Viri:
Študenti morajo prebrati leposlovna besedila, navedena v predpisanem seznamu literature, ki ga slušateljem posreduje izvajalec predmeta.