Sodobna slovenska poezija

Sodobna slovenska poezija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja

Pregled sodobne slovenske poezije na ozadju družbenih premen, kulturnih paradigem in literarnega življenja v 2. polovici 20. stoletja: graditeljska poezija 1. povojnega petletja (Župančič, Krakar) objave medvojne poezije in zamolčani pesniki poražene strani; programski nastop in razcvet intimizma v 50. letih (Škerl, Kačič, Kovič, Menart, Krakar); kritični eksistencializem od 1958 naprej (Zajc, Taufer, Strniša), v navezavi s simbolizmom in ekspresionizmom (Udovič, Kocbek), ultramodernizem, neoavantgarda, konkretna poezija 60. let (OHO), reizem in ludizem konca 60. in 1. polovice 70. let (Šalamun, Jesih, Dekleva), retradicionalizacija in mitopoetike v 70. letih (Pavček, Kovič, Taufer, Makarovič), socialno občutljivi novi realizem, esteticizem (Grafenauer, Novak, Svetina, Dekleva), postmodernizem (Jesih, Debeljak, Ihan) razpršitev v avtorske poetike in novi intimizem (Vidmar, Zupan, Semolič, Pikalo, Čučnik, Podlogar, Stupica).

- Paternu, Boris, 1999: Od ekspresionizma do postmoderne. Ljubljana: Slovenska matica.
- Kos, Janko, 1995: Na poti v postmoderno. Ljubljana: LUD Literatura.
- Poniž, Denis, 2001: Slovenska lirika 1950 – 2000. Ljubljana: Slovenska matica.
- Juvan, Marko, 1995: Slovenska literatura, postmodernizem, postkomunizem in nacionalna država (iz 80. v 90. leta). XXXI. SSJLK. Ljubljana: FF, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
- Novak-Popov, Irena, 2000: Slovenska poezija v devetdesetih letih. Jezik in slovstvo 45/4, 1999/2000.
- Novak-Popov Irena, 2002: Sodobna slovenska poezija. XXXVIII SSJLK. Ljubljana: FF, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.

Dodatna literatura in pesniška besedila na spletu Filozofske fakultete.