Sociologija vsakdanjega življenja

Sociologija vsakdanjega življenja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica, prof. dr. Kuhar Roman, Zaposleni/pogodbeni bodoči

V okviru sociologije vsakdanjega življenja obravnavamo tri tematske vsebinske sklope: teoretični uvod v sociologijo vsakdanjega življenja, metodološka vprašanja sociološkega raziskovanja vsakdanjega življenja ter analizi in kritično ovrednotenje konkretnih vidikov vsakdanjega življenja:
I. Teoretski uvod v sociologijo vsakdanjega življenja (Garfinkel, Schutz, Goffman ...)
II. Metodologija raziskovanja vsakdanjega življenja (kvalitativna metodologija /biografije, avtobiografije .../)
III. Konkretne analize vsakdanjega življenja:
- Moški in ženske v vsakdanjem življenju
- Različni življenjski stili
- Čustva in čustvovanje
- Pojmovanje časa
- Pojmovanje prostora: bivanje in stanovanje, potovanja, itd.
- Potrošništvo in konzumpcija v vsakdanjem življenju
- Kulture prehranjevanja
- Druženje in družabnost.

• Schutz, Alfred. 1987. Tujec: Socialnopsihološki esej. Nova revija, št. 65-66, letnik VI, str. 1620-1628. COBISS.SI-ID – 4435458
• Adorno, Theodor W. 1999. Avtoritarna osebnost. V: Predsodki in diskriminacije, ur. M. Ule. Znanstveno in publicistično središče: Ljubljana, str. 126-156. COBISS.SI-ID – 942214
• Campbell, Colin. 2001. Romantična etika in duh sodobnega porabništva. SH: Ljubljana, str. 61- 91. COBISS.SI-ID – 112301824
• Bourdieu, Pierre. 2004. Oblike kaptala, v: Kompendij socioloških teorij, ur. A. Frane in M. Tomšič. Učila: Ljubljana, str. 311-322. COBISS.SI-ID – 213939968
• Joan Riviere, Ženskost kot maškerada, Delta 3-4/1995, str.7-17. COBISS.SI-ID – 49892352
• Kuhar, Roman, Kogovšek, Tina, Švab, Alenka. 2010. Ljubezen na prvi klik : uporaba interneta za spoznavanje intimnih in seksualnih partnerjev. Družboslovne razprave 26(65): 45-64. COBISS.SI-ID - 30031197

Literatura bo dopolnjena/spremenjena glede na aktualne nove objave.