Slovensko-nemško prevajanje ll

Slovensko-nemško prevajanje ll

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 60

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: asist. Čobec Katarina, doc. dr. Maček Amalija, prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Predmet se deli na tri podpredmete:
a) Prevodno usmerjeno besedotvorje nemškega jezika
b) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika nemškega jezika
c) Prevajanje iz nemščine v slovenščino 2

Prevodno usmerjeno besedotvorje nemškega jezika:
- pomen besedotvorja in povezava predmeta z drugimi jezikoslovnimi predmeti (še zlasti leksikologijo),
- vrste morfemov in njihov pomen,
- arbitrarnost in motivacija, tipi motivacije,
- priložnostne tvorjenke v nemškem in kontrastivno tudi v slovenskem jeziku,
- besedotvorne vrste in modeli,
- besedotvorje samostalnika, pridevnika, glagola in prislova.
Celoten predmet je naravnan prevodno, pri čemer študente pri besedotvornih pojavih in zakonitostih tvorjenja besed v nemškem jeziku opozarjamo na ustreznice v slovenščini oz. na možnosti slovenjenja nemških struktur.

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika nemškega jezika: klasifikacija in kontrastivna (nemško-slovenska) tipizacija frazemov ter raba v različnih besedilnih vrstah in žanrih, konotacija frazemov, razlikovanje temeljnih pojmov "polno, delno idiomatizirane in neidiomatizirane stalne besedne zveze, pregovor, rek, slogan " z medjezikovnega in medkulturnega vidika , usvajanje najbolj znanih oz. najpogosteje rabljenih frazemov in pregovorov; opredelitev osnovnih pojmov stilistike: spoznavanje in razlikovanje stilnih elementov in figur v okviru posameznih besedilnih vrst, kategorizacija in tipizacija stilov glede na besedilne tipe s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajanje med nemškim in slovenskim jezikom in kulturo. Upošteva se nemške in slovenske jezikovne in kulturne značilnosti in razlike v frazeologiji in besedilni tipologiji.

Prevajanje iz nemščine v slovenščino:
Študentke in študentje pri vajah iz prevajanja v slovenščino nadgrajujejo znanje iz prvega letnika, analizirajo zahtevnejša splošna nemška in slovenska besedila ter se seznanijo z osnovnimi metodami prevajalske prakse ter prevajajo lažja besedila iz nemščine v slovenščino.

- Eichinger, Ludwig M. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag. COBISS.SI-ID - 14133858
- Fleischer, Wolfgang; Barz, Irmhild (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2. Durchgesehene und ergänzte Auflage. Tübingen: Niemeyer. COBISS.SI-ID - 4753672
- Herzog, Annelies/Michel, Arthur/Riedel, Herbert (1993): Idiomatische Redewendungen von A bis Z. Leipzig et. al.: Langenscheidt. COBISS.SI-ID - 432969
- Hessky, Regina/Ettinger, Stefan (1997): Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Tübingen: Gunter Narr Verlag. COBISS.SI-ID - 3464034
- Burger, Harald et al. (2007): Phraseologie. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Berlin, New York. COBISS.SI-ID - 16055816
- Jesenšek, Vida (2013): Phraseologie. Kompendium für germanistische Studien. Maribor: Filozofska fakulteta.
- Fabčič, Melanija Larisa, Bernjak, Elizabeta (2014): Frazemi in pregovori v stiku. Kulturološki in semantično-pragmatični vidiki. Maribor: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID - 77606401
- Frey, Christa et al. (1988): Sprichwörter für Ausländer. Leipzig: Enzyklopädie. COBISS.SI-ID - 40900962
- Fleischer, Wolfgang (1996): Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Frankfurt/Main: P. Lang. COBISS.SI-ID - 3330146
- Heusinger, Siegfried (1995): Pragmalinguistik. Frankfurt/Main: Haag und Herchen Verlag. COBISS.SI-ID - 1429090
- Snell-Hornby, Mary; Hönig, Hans G., Kußmaul, Paul, Schmitt, Peter A. (ur.) (1998): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg. COBISS.SI-ID - 7479906
- KUSTER, Helena. Slovenska strokovna besedila visoke stopnje specializiranosti med kulturnimi in globalnimi vplivi. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 79-88. COBISS.SI-ID - 746756
- Nord, Christiane (1988): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag. COBISS.SI-ID - 4916066
- Nord, Christiane (1993): Einführung in das funktionale Übersetzen: am Beispiel von Titeln und Überschriften. Tübingen: Francke. COBISS.SI-ID - 166242
- Sandig, Barbara (2006): Textstilistik des Deutschen. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: De Gruyter. COBISS.SI-ID - 33172578
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 62713954 2013 7. izd.
- Debenjak, Doris et al. (2001). Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID – 114639616 2., prenovljena izd.
- Debenjak, Doris et al. (2003). Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 120863744 2., prenovljena izd.
- Duden, Richtiges und gutes Deutsch (2011). Mannheim. Dudenverlag. COBISS.SI-ID – 53526626 7. izd
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka, s kontrastivnim prikazom vsebin, izdelani za potrebe prevajalcev.