Slovenski jezik

Slovenski jezik

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Mojca

Predavanja opredelijo temeljne sestavine sodobne slovenske jezikovne situacije; označijo družbeni status slovenščine s kratkim zgodovinskim pregledom in s sodobno državno in mednarodno opredelitvijo. Slovenski jezik opredelijo kot kontinuum teritorialnih, socialnih, funkcijskih in drugih jezikovnih zvrsti. Posebno pozornost namenijo opredelitvi knjižnega/standardnega slovenskega jezika kot kodificirane jezikovne zvrsti. Pojasnijo sistemsko, besedilno in identifikacijsko logiko jezikovne norme. Študentje/ke podrobneje spoznajo temeljne slovenske knjižnojezikovne priročnike (Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis, Slovensko slovnico) in temeljne sodobne jezikovne vire (korpusa slovenskega jezika Fidaplus in Nova Beseda); tudi s svojim lastnim analitičnim delom spoznajo naravo razmerja med sodobno jezikovno dejanskostjo, njenim opisom in jezikovnim predpisom. V posebnem sklopu je prikazana jezikovna podoba slovenskih umetnostnih besedil v zgodovinskem razvoju in žanrski raznovrstnosti.

- SMOLEJ, Mojca. Kazalci stopnje besedilne zgradbe v govorjenih narativnih besedilih. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 91-102.
- SMOLEJ, Mojca. Skladnja slovenskega knjižnega jezika - izbrana poglavja z vajami. Dodatek: Nekatere skladenjske značilnosti spontano govorjenih besedil, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 125 str., ilustr.
- SMOLEJ, Mojca. Jezikovna stilistika ali zakaj brati obliko besedila. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 413-417.
- SMOLEJ, Mojca. Besedilne vrste v spontanem govoru, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.
- Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana (natisnjena ali elektronska izdaja).
- Slovenski pravopis. Ljubljana 2001 (2003 ali elektronska izdaja).
- Marko Stabej, Besediloslovna stilistika slovenskih pesniških besedil (razvojni pogled). V: Zbornik predavanj SSJLK. Ljubljana 1995, str. 309–313.
- Marko Stabej, Skladnja in verz pri Prešernu – prostor ustvarjalne discipline in sporočilne svobode. V: France Prešeren – kultura – Evropa. Ljubljana 2002, str. 213–221.
- Jože Toporišič, Slovenska slovnica. Maribor 2004 (2. izd.). 739 str.