Psihologija pouka

Psihologija pouka

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 45

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Depolli Steiner Katja, prof. dr. Peklaj Cirila

- Teoretični pristopi k poučevanju: behavioristični, kognitivno- konstruktivistični, humanistični pristop, implicitne teorije poučevanja, učiteljeve kompetence, montessori in waldorfska pedagogika.
- Dejavniki pouka: učitelj, učenec, učno okolje.
- Značilnosti učencev in poučevanje: sposobnosti (Gardnerjeva in Sternbergova teorija), emocionalna inteligentnost, kognitivni in učni stili, ustvarjalnost.
- Inkluzija, individualizacija pouka: grupiranje učencev, oblike individualizacije, uporaba IKT pri pouku.
- Nadarjeni učenci in učenci z učnimi težavami.
- Učenci s posebnimi potrebami (učenci z motnjo v duševnem razvoju, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, emocionalnimi in vedenjskimi motnjami, senzornimi (vidnimi in slušnimi) motnjami, komunikacijskimi (govornimi in jezikovnimi) motnjami, gibalno ovirani učenci, otroci z MAS): opredelitev, klasifikacija in prevalenca učencev s posebnimi potrebami, psihološke, vedenjske in učne značilnosti; vzroki; metodologija in kriteriji identifikacije posameznih skupin učencev s posebnimi potrebami; edukacija in specifična pomoč; izdelava individualiziranih programov; usposabljanje učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami v redni šoli.
- Načrtovanje pouka: vrste in taksonomije učnih ciljev, kurikul.
- Preverjanje in ocenjevanje znanja: načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, alternativni pristopi k ocenjevanju znanja, merske karakteristike šolskih ocen, subjektivne napake pri ocenjevanju.
- Testi znanja: vrste testov znanja, tipi testnih nalog, sestava testa znanja, pretvarjanje testnih dosežkov v šolske ocene.

- Borich, G.D. (2007). Effective teaching methods. Research based practice. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall, (str. 1-110, 399-443). COBISS.SI-ID - 164278019
- Gardner, H, (1999). Intelligence Reframed. Multiple intelligences for 21st Century. New York: Basic books. 135-181. COBISS.SI-ID - 20172893
- Kaufman, J.C., Beghetto, R.A. (2009). Beyond big and little: the four c model of creativity. Review of General Psychology, 13, 1-12. https://journals-sagepub-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/doi/full/10.1037/a001…
- Mayer, R. (2014). Cognitive theory of multimedia learning. In. R. Mayer (ur.). The Cambridge handbook of multimedia learning (str. 43 -71). New York: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 163604739
- Peklaj, C. (2015). Teacher competencies through the prism of educational research. CEPS Journal, 5(3), 159 – 180. COBISS.SI-ID - 252707584 https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/134
- Peklaj, C. (2016). Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj (2. izd.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. COBISS.SI-ID – 287118848
- Starko, A. J. (2021). Creativity in the classroom: Schools of curious delight (7. izd.). Taylor & Francis.
- Sternberg, R. J. (2002). Raising the achievement of all students: Teaching for successful intelligence. Educational psychology review. 14/4, 383-393. http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/logi…
- Žagar, D. (2012). Drugačni učenci. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (str. 11–28, 46–80, 94–177). COBISS.SI-ID - 262702080