Opisna slovnica nove grščine I

Opisna slovnica nove grščine I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Opisna slovnica nove grščine I predstavlja nadaljevanje prvostopenjskega predmeta Uvod v novo grščino. Sestavljen je iz predavanj (v slovenščini) in vaj (v novi grščini).
Predavanja obravnavajo:
- novogrško glagolsko ureditev
- novogrško samostalniško in pridevniško ureditev
- novogrško skladnjo; tvorba in raba najpomembnejših odvisnih stavkov; priredje in podredje v novi grščini
Vaje so namenjene:
- sistematičnemu poglabljanju poznavanja novogrškega besedišča
- razvijanju sposobnosti za razumevanje tujega sporazumevanja in za tvorjenje lastnih ustnih sporočil v zlasti pogostejših vsakodnevnih govornih situacijah
- razvijanju sposobnosti pisnega izražanja: pisanje krajših sporočil v zvezi z zgoraj omenjenimi tematikami.

Arvanitakis, K., Arvanitakis F. Επικοινωνήστε ελληνικά ΙΙ. Αθήνα 2004 (učbenik in kaseta). COBISS.SI-ID - 28211810

Holton, D. et al. Greek, An Essential Grammar of the Modern Language. London and New York 2004. COBISS.SI-ID – 29808994

Kavčič, J. Grško-slovenski in slovensko-grški evropski slovar. Ljubljana 2006. COBISS.SI-ID – 228257536

Kavčič, J. Novogrška slovnica. Ljubljana 2010 (ponatis 2016). COBISS.SI-ID – 285753088

Triantafyllidis, M. Μικρή νεοελληνική γραμματική. Αθήνα 1941 (srbohrvaški prevod 1995, angleški prevod 1997). COBISS.SI-ID – 29890658

Tegopoulos et. al., Ελληνικό λεξικό. Αθήνα 1993. COBISS.SI-ID – 19548002

Priporočena literatura

Antonopoulou, N. et al. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Επίπεδο Α. Θεσσαλονίκη 2000 (učbenik in kaseta).

Kinne, D. et al.: PONS-Kompaktwörterbuch für alle Fälle, Neugriechisch-Deutsch und Deutsch-Neugriechisch. Stuttgart 20022.

Moshou, D. et al. Μαθήματα ελληνικών. Θεσσαλονίκη 2001.