Oblikoslovje poljskega jezika II

Oblikoslovje poljskega jezika II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Glagol – nadaljevanje (deležniki in deležja). Besedotvorje. Vrste derivacije in derivatov. Vrste obrazil. Besedotvorna zgradba besed.

- B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990. COBISS.SI-ID – 27111010
- Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991. COBISS.SI-ID 33694464
- Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993. COBISS.SI-ID - 1456429
- Gramatyka współczesnego języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, t. 2. Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, Warszawa 1984. COBISS.SI-ID - 2158946
- R. Grzegorczykowa, Zarys słowotórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1979. COBISS.SI-ID - 523177364
- S. Mędak, Praktyczny słownik łączliwości składniowejczasowników polskich. Kraków 2005. COBISS.SI-ID – 32940130
- M. Kita, Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C i dla studentów kierunków filologicznych, Katowice 1998. COBISS.SI-ID – 33113442
- J. Pyzik, Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu, Kraków 2005. COBISS.SI-ID – 33518434

Priporočena literatura:
- A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 2001.