Makedonski jezik 4

Makedonski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Predavanja: oblikoslovne in skladenjske značilnosti makedonskega jezika: glagol (pretekli-prihodnji čas, prihodnji pripovedni čas, ima-zgradba); specifike tvorbe večstavčnih povedi (pogojni, časovni, namerni predmetni odvisnik), ločila.

Jezikovne vaje: razvijanje sporazumevalne zmožnosti ustnega in pisnega izražanja v makedonščini na srednji ravni; razvijanje leksikalnih kompetenc; utrjevanje slovničnih pravil; prevajanje srednje zahtevnih besedil iz makedonščine v slovenščino in manj zahtevnih besedil iz slovenščine v makedonščino; raba jezikovnih priročnikov in IKT.

Minova-Gjurkova, L., 2007: Gramatika na makedonskiot standarden jazik za stranci. Štip: 2-ri Avgust. Izbrana poglavja. COBISS.SI-ID 69739018
Minova-Gjurkova, L., 2000: Sintaksa na makedonski standarden jazik. Skopje: Magor. Izbrana poglavja. COBISS.SI-ID 39382794
Cvetkovski, Ž. et al., 2017: Pravopis na makedonskiot jazik. Skopje: Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Kultura. COBISS.SI-ID 102999050 https://pravopis.mk/
Novšak, F., 1982: Makedonsko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID 13203201
Oficijalen rečnik na makedonskiot jazik: https://makedonski.gov.mk/
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/LOZJE_Gordana_Aleksova.pdf