Makedonski jezik 3

Makedonski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Predavanja: oblikoslovne in osnovne skladenjske značilnosti makedonskega jezika: glagol (perfekt, pluskvamperfekt, pogojnik, deležje); stavčni členi (osebek, povedek in predmet), prislov in prislovno določilo; pasivne povedi; besedni red.

Jezikovne vaje: razvijanje sporazumevalne zmožnosti ustnega in pisnega izražanja v makedonščini na srednji ravni; razvijanje leksikalnih kompetenc; utrjevanje slovničnih pravil; prevajanje manj zahtevnih besedil iz makedonščine v slovenščino; raba jezikovnih priročnikov in IKT.

Bojkovska, S. et al., 2008: Opšta gramatika na makedonskiot jazik. Skopje: Prosvetno delo. Izbrana poglavja (str. 41–220). COBISS.SI-ID - 74124298
Minova-Gjurkova, L., 2007: Gramatika na makedonskiot standarden jazik za stranci. Štip: 2-ri Avgust. Izbrana poglavja. COBISS.SI-ID 69739018
Minova-Gjurkova, L., 2000: Sintaksa na makedonski standarden jazik. Skopje: Magor. Izbrana poglavja. COBISS.SI-ID 39382794
Cvetkovski, Ž. et al., 2017: Pravopis na makedonskiot jazik. Skopje: Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Kultura. COBISS.SI-ID 102999050 https://pravopis.mk/
Novšak, F., 1982: Makedonsko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID 13203201
Oficijalen rečnik na makedonskiot jazik: https://makedonski.gov.mk/
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/LOZJE_Gordana_Aleksova.pdf