Makedonski jezik 1

Makedonski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, prof. dr. Šekli Matej

Predavanja: makedonski jezik v južnoslovanskem jezikovnem prostoru; oblikovanje južnoslovanskih jezikov; oris zgodovine makedonskega jezika;
glasovni in grafemski sestav makedonskega knjižnega jezika; naglas, naglasni sklopi, stavčni naglas; glasovne premene; pravopisna in pravorečna norma; osnovne oblikoslovne značilnosti makedonskega jezika; besedne vrste: števnik, osebni in svojilni zaimek, samostalnik in pridevnik (določni člen), glagol (sedanjik, da-zgradba, prihodnjik).

Jezikovne vaje: branje in pisanje v makedonski cirilici; razvijanje sporazumevalne zmožnosti ustnega in pisnega izražanja v makedonščini na osnovni ravni; spoznavanje osnovnih sporazumevalnih obrazcev; razvijanje leksikalnih kompetenc; raba jezikovnih priročnikov in IKT.

Bojkovska, S. et al., 2008: Opšta gramatika na makedonskiot jazik. Skopje: Prosvetno delo. Izbrana poglavja (str. 41–220).COBISS.SI-ID - 74124298
Minova-Gjurkova, L., 2007: Gramatika na makedonskiot standarden jazik za stranci. Štip: 2-ri Avgust. Izbrana poglavja. COBISS.SI-ID 69739018
Cvetkovski, Ž. et al., 2017: Pravopis na makedonskiot jazik. Skopje: Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Kultura. COBISS.SI-ID 102999050
https://pravopis.mk/
Novšak, F., 1982: Makedonsko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID 13203201
Oficijalen rečnik na makedonskiot jazik: https://makedonski.gov.mk/
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/LOZJE_Gordana_Aleksova.pdf
Matej Šekli: Južna slovanščina. Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 81–169. COBISS.SI-ID 297218816