Makedonska književnost

Makedonska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Zgodovina zbiranja makedonskega ljudskega slovstva (Marko Cepenkov, brata Miladinova, Štefan Kociančič); srednjeveško pismenstvo (Kliment Ohridski, Naum Ohridski, ohridska književna šola); razsvetljenstvo (Joakim Krčovski, Kiril Pejčinović), romantika in preporod, utemeljitelji makedonske književnosti (Konstantin Miladinov, Rajko Žinzifov, Grigor Prličev, Vojdan Černodrinski); bitova drama in poezija v prvi polovici 20. stoletja (Vasil Iljoski, Anton Panov, Kočo Racin), književnost po kodifikaciji makedonskega knjižnega jezika: realizem, modernizem in postmodernizem.
Seminarske analize izbranih literarnih besedil.

Študenti morajo prebrati leposlovna besedila, navedena v predpisanem seznamu literature, ki ga slušateljem posreduje izvajalec predmeta.

Temeljna literatura:
Sazdov, T. et al., 1991: Makedonska književnost. Zagreb: Školska knjiga. COBISS.SI-ID - 2860297
Milovska, D., Anastasova-Škrinjarić, N., 2007: Priračnik po srednovekovna i narodna makedonska kniževnost. Skopje: Megjunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura. COBISS.SI-ID 69941514
Stalev, G., 2001: Istorija na makedonskata kniževnost 1800-1945. Skopje: Institut za makedonska literatura. COBISS.SI-ID 50422026
Georgievska-Jakovleva, L., 2008: Sovremena makedonska kniževnost. V: Makedonskiot jazik vo globalniot svet. (red. odbor Maksim Karanfilovski et al). Skopje: Vlada na Republika Makedonija 66-79. COBISS.SI-ID 242426624
Mojsova-Čepiševska, V., 2019: Vezilka: makedonska literatura i kultura. Skopje: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij. COBISS.SI-ID 110714890