Latinščina I

Latinščina I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

- osnovne morfološke ter posamezne sintaktične zakonitosti latinskega jezika
- osnovne slovnične strukture
- pravilno branje latinskih besedil po pravilih klasične in tradicionalne izgovarjave
- osnovno besedišče
- pomenski razvoj posameznih besed, ki so v rabi kot tujke, zlasti v strokovni terminologiji humanističnih ved (v skladu z izbranim gradivom)
- tvorba pravilnih oblik, besednih zvez in krajših stavkov v skladu z jezikovnimi pravili klasične latinitete;
- prepoznavanje latinskih slovničnih struktur in iskanje njihovih paralel v posameznih živih evropskih jezikih;
- samostojna uporaba latinskih priročnikov
- razumevanje in slovenjenje preprostih (prirejenih) izvirnih latinskih besedil

ČOP, B., Aurea Roma. Učbenik za latinščino. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2022. COBISS.SI-ID - 117299715
ČOP, B., Aurea Roma. Slovarček. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2022. COBISS.SI-ID - 292134656
ČEPON, R., Mala latinska slovnica. Ljubljana: Modrijan 2005. COBISS.SI-ID - 83623939
Priročni latinsko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS 2003 COBISS.SI-ID - 123934208
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar. Ljubljana: DZS 1973. COBISS.SI-ID - 7424513
Leksikon Antika. Ljubljana: Cankarjeva založba 1998. COBISS.SI-ID - 79382784
SCHMIDT, J., Slovar grške in rimske mitologije. Ljubljana: Mladinska knjiga 1995. COBISS.SI-ID - 52093440