Jezik A v teoriji in praksi 1: poljski

Jezik A v teoriji in praksi 1: poljski

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 105

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Podržaj Tina

VAJE:
Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika v najrazlicnejših sporazumevalnih situacijah. Ob besedilih jim je predstavljena tudi socialna zvrstnost jezika, hkrati pa spoznavajo tudi realije.
Branje in analiziranje strokovnih besedil ter izdelava študijskih zapiskov (prepricevalni in raziskovalni sestavek; uporaba virov).
Razumevanje in povzemanje slušnih strokovnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Diskusija v okviru danih tem (obdelava idiomov, stalnih besednih zvez). Porocani govor, pripovedni postopki in tehnike, obvladovanje razlicnih registrov.
Razlika pri rabi tujk v poljšcini in slovenšcini.
Prevajanje zvrstnih besedil.
Vsestransko analiziranje izhodišcnega besedila, kar spodbuja obcutljivost za zvrst, pomembnost tipa besedila kot tudi zahteve ciljnega odjemalca prevoda. Poglobljena razclemba tistih prvin besedila, ki so najbolj imanentne izhodišcnemu jeziku in ki predstavljajo problem pri prenašanju v ciljni jezik. Primerjanje razlicnih prevajalskih rešitev in diskutiranje o posameznih izbirah, utemeljevanje in zagovarjanje.

PREDAVANJA:

– Razmejitev pojmov norma – kodifikacija, norma – raba.
_ Razmerje med normo, jezikovnim sistemom in rabo.
– Jezikovna zvrstnost: norma knjižnega jezika in neknjižnih zvrsti.
– Merila za oblikovanje knjižnojezikovne norme. Nacini in viri normiranja (jezikovni korpus kot sodobni jezikoslovni vir).
– Nacela jezikovne »pravilnosti« - argumenti za in proti.
– Razvoj jezikovne norme poljskega knjižnega jezika in nacela sodobne poljske knjižnojezikovne norme.
– Temeljni jezikovnokulturni pojmi: purizem, antipurizem, jezikovno nacrtovanje (jezikovna kultura in jezikovna politika).
– Jezikovna kultura v vlogi kriticnega vrednotenja knjižnojezikovne norme, zlasti njene kodifikacije.
– Vloga lektoriranja besedil v okviru jezikovnokulturnih prizadevanj v poljskem prostoru.
– Klasifikacije jezikovnih napak.
Razlicni pristopi k obravnavanju besedilnega sloga ter razlicna pojmovanja stila.
Funkcionalna stilistika.
Pragmaticna stilistika.
Stilisticna sredstva dodajanja (npr. ponavljanja) in izpušcanja (npr. elipsa).
Stilisticne figure (tropi: metafore, personifikacija, sinestezija, sinekdoha in metonimija, perifraza, parafraza, parabola…)
Fonostilisticna sredstva (rima, ritem, glasovno barvanje in glasovna simbolika).

VAJE / TUTORIAL:
J. Pienkos, Zagadnienia terminologiczne a warsztat tlumacza literatury naukowej i technicznej, Acta Philologica 17, 1987 COBISS.SI-ID 26706176

PREDAVANJA / LECTURES:
H. Jadacka, Kultura jezyka polskiego. Fleksja, slowotwórstwo, skladnia, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN. COBISS.SI-ID – 31438434
W. Pisarek (red.) Polszczyzna 2000. Oredzie o stanie jezyka na przelomie tysiacleci. Kraków 1999. COBISS.SI-ID - 16309858
Encyklopedia jezykoznawstwa ogólnego, red. K. Polanski, Wroclaw 1993, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich – Wydawnictwo. COBISS.SI-ID – 1456429 (1993)
Encyklopedia jezyka polskiego, red. S. Urbanczyk, Wroclaw 1994, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich – Wydawnictwo. COBISS.SI-ID 33694464
S. Gajda (red.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995. COBISS.SI-ID - 46712674
J. Bartminski, Wspólczesny jezyk polski, (hasla: ustna odmiana jezyka ogólnego; jezyk ustny a jezyk pisany; styl potoczny, styl urzedowy; styl artystyczny, uzycie jezyka w poezji: zwiezlosc i wieloznacznosc; nowomowa; styl naukowy; terytorialne odmiany polszczyzny; srodowiskowe i zawodowe odmiany jezyka; gatunkowe wzorce wypowiedzi, akty mowy, tekst), Lublin 2001. COBISS.SI-ID - 50811746