Zgodovina institucij

Zgodovina institucij

Ure predavanj:55

Ure seminarjev:0

Ure vaj:5

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Vsebina

Glavnina vsebine je namenjena spoznavanju institucij kot glavnih ustvarjalcev arhivskega gradiva oz. zgodovinskih virov nasploh. V kronološkem pregledu so sistematično zajeta področja: uprava (svetna in cerkvena), pravosodje, gospodarstvo in družbene dejavnosti. Sprotno kombiniranje s historično geografijo in ilustriranje z arhivskimi viri omogočata sinhrono obvladanje tematike, tj. potrebno orientiranje skozi čas in prostor ter sposobnost presoje, kje in kako iskati vire za določeno raziskavo.