Učne strategije in učenje tujih jezikov

Učne strategije in učenje tujih jezikov

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 10

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta, izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Tipologija in terminologija učnih strategij
Pomembnost učnih strategij
Uspešen učenec
Urjenje učnih strategij
Učne strategije za usvajanje besedišča (samostojne, družbene, spominske, kognitivne in metakognitivne strategije)
Učne strategije in usvajanje jezikovnih spretnosti
Učne strategije glede na vrsto inteligentnosti (jezikovna, logično-matematična, prostorska, telesno-kinestetična, glasbena, medosebna, avtorefleksivna, naturalistična)
Učne strategije v učbenikih za učenje tujih jezikov

- Coady, J. in T. Huckin. (ur.) 1997. Second Language Vocabulary Acquisition. Cambridge: CUP. (299 strani)
- Gómez Asencio, J. in Sánchez Lobato, J. 2004. Forma, Cuadernos de didáctica, Estrategias en el aorendizaje de E/LE. Madrid: SGEL. (173 strani)
- Oxford, R.L. 1990. Language Learning Strategies: what every teacher should know. New York: Newbury House. (343 strani)
- Puchta, H. in M. Rinvolucri. 2005. Multiple Intelligences in EFL. Helbling Languages. (157 strani)
- Šifrar Kalan, M. 2002. Usvajanje besedišča v španščini kot tujem jeziku. Magistrsko delo. Neobjavljeno. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (147 strani)
- Wenden, A. in J.Rubin (ur.) 1987. Learner Strategies in Language Learning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. (181 strani)
- http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiple…
Ostali aktualni spletni viri. / Other up-to-date internet sources.