Srednjeveška in renesančna filozofija 1

Srednjeveška in renesančna filozofija 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Pregled glavnih obdobij, avtorjev in filozofskih šol v obdobjih patristike, srednjega veka in renesanse.
1. Grška in latinska patristika – krščanstvo in filozofija. Avguštin in Dioniozij Areopagit.
2. Sholastika. Tomaž Akvinski.
3. Renesančna filozofija. Novo razumevanje človeka in sveta. Prehod k novoveški filozofiji.

Temeljna literatura / Basic Readings:

Burkard – Kunzmann – Wiedmann, DTV Atlas filozofije, Ljubljana 1997, str. 65-101.
Maurer, Srednjeveška filozofija, Celje 2001, str. 21-88, 101-107, 141-204, 233-253, 279-358.
Avguštin, Izpovedi, Celje 1991, str. 195-270 (10. in 11. knjiga).
Dionizij Areopagit, Zbrani spisi, Ljubljana 2008, str. 159-175 (O mističnem bogoslovju), 499-548 (Pisma).
Tomaž Akvinski, Izbrani filozofski spisi, Ljubljana 1999, str. 7-185.
Ficino, Marsilio, Platonska teologija (tri izbrana poglavja), Poligrafi, letn. 7 (2002), št. 25-26, str. 7-26.

Priporočena literatura/Suggested Readings:
Vorländer, Zgodovina filozofije II., Ljubljana 1970, str. 9-91.
J. Leclercq, Ljubezen do književnosti in hrepenenje po Bogu, Ljubljana 2011.
W. Jaeger, Zgodnje krščanstvo in grška paideia, Ljubljana 2014.
Boetij, Filozofsko-teološki traktati, Ljubljana 1999, 14-27, 38-49, 74-99.
Giordano Bruno, Kozmološki dialogi, Ljubljana 2004 (izbrani dialogi).