Španščina 2

Španščina 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Oblikoslovje in skladnja: Utrjevanje in razširjanje znanja o rabi samostalnika, člena, pridevnika, predloga in zaimka.

Glagol: tvorba in raba časov v indikativu (pretekli časi, prihodnjik, velelnik). Kontrastiranje v rabi preteklikov. Nekatere glagolske perifraze.

Besedišče: osnovno besedišče, zajeto v izbranih tematskih sklopih v učbeniku.

Sporazumevalne funkcije: v skladu z opisniki za raven A2 in delno B1 (po predpisanem učbeniku).

Receptivne in produktivne spretnosti: Slušno in bralno razumevanje nekoliko daljših avtentičnih besedil, ki se nanašajo na obravnavane teme.
Tvorjenje preprostih in funkcionalno usmerjenih govorjenih in pisnih sporočil.

Družba in kultura: Poglabljanje temeljnih družbeno-kulturnih značilnosti Španije in Latinske Amerike.

ALONSO RAYA, R. Castaneda Castro, A., Martínez Gila, P., Miquel López, L., Ortega Olivares, J., Ruiz Campillo, J. P. (2013): Gramática básica del estudiante de espanol. Barcelona, Difusión. COBISS.SI-ID - 58988642
Ainciburu, M. C., González, V., Navas, A. Tayefeh, E., Vázquez, G. (2015): Vía rápida. Barcelona: Difusión. COBISS.SI-ID – 62067298, COBISS.SI-ID - 62071138
Corpas, J., Germendía, A., Soriano, C. (2013): Aula Internacional 2. Barcelona: Difusión. COBISS.SI-ID - 56156002
Geršak, M. U., Šifrar Kalan, M., et. al. (2009): Španščina – čist simpl. Ljubljana: Rokus-Klett. COBISS.SI-ID - 244476416
Ivorra Lloret, E. M., Görinssen, M., Häuptle – Barceló, M, Pérez Canizares, P., Ribas, R., Wiener, B., (2011): Nos Vemos A1-A 2. Libro del alumno. Barcelona.: Difusión. COBISS.SI-ID - 52740450
López Ripoll, S., Minano Lopez, J. (2009): Destino ERASMUS 1, Nivel inicial. Madrid: SGEL. COBISS.SI-ID - 50011490
Martín Peris, E., Sans Baulenas, N. (2013): Gente hoy 1. Difusión: Barcelona. COBISS.SI-ID - 52645218
Dvojezični in enojezični slovarji. COBISS.SI-ID – 4421377, COBISS.SI-ID - 12029026
Zbirka glagolskih spregatev. COBISS.SI-ID - 13244210