Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine

Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidrih Rebeka

Učna enota študentu oz. študentki daje vpogled v razsežnosti teoretskih oz. metodoloških sprememb, ki so se v umetnostni zgodovini zgodile v zadnjih tridesetih letih. Študent oz. študentka natančneje spoznava posamezne teoretske pristope, zgodovino njihovega oblikovanja in razvoja. Sooča se s posameznimi argumenti in kontorverzami, ki se v humanistiki oz. umetnostni zgodovini pojavljajo zaradi različnih pogledov na problematiko interpretacije. Posebna pozornost je namenjena nekaterim teoretskim smerem, ki jih povezujemo s kritično teorijo in so še posebej uporabne pri umetnostnozgodovinski interpretaciji: marksizem, feminizem, psihoanaliza, semiotika in poststrukturalizem. Pri posamezni teoretski smer študent oz. študentka spozna:
- oblikovanje in razvoj teoretske smeri z glavnimi predstavniki in njihovimi deli;
- uporabo temeljnih konceptov in modelov v umetnostni zgodovini;
- glavne predstavniki smeri, ki se ukvarjajo z interpretacijo likovnih del, in njihova dela;
- uporabnost posameznih konceptov pri interpretaciji izbranih likovnih del.

- Jonathan Harris: The New Art History. A Critical Introduction, London, New York: Routledge, 2001. COBISS.SI-ID - 47179521
- Keith Moxey: The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History, Ithaca, London: Cornell University Press, 1994; COBISS.SI-ID – 39458049
- W.J.T. Mitchell: Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago, London: The Universtity of Chicago Press, 1987; COBISS.SI-ID – 15313920
- Griselda Pollock: Vision and Difference. Feminism, Femininity and the Histories of Art, London, New York: Routledge, 2003 (1988); COBISS.SI-ID – 37778786
- Michael Hatt, Charlotte Klonk: Art History. A Critical Introduction to Its Methods, Manchester, New York: Manchester University Press, 2006; COBISS.SI-ID – 512212608
- Mark A. Cheetham, Michael Ann Holly, Keith Moxey: The Subjects of Art History. Historical objects in contemporary perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; COBISS.SI-ID - 1285742
Dodatna literatura, povezana s posameznimi temami in problematiko, bo navajana na predavanjih.