Sociologija knjige in branja

Sociologija knjige in branja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Sociologija knjige in branja (SKB) poimenuje široko in heterogeno področje, ki v obravnavi obeh naslovnih pojmov prepleta različne (družbeno-humanistične) discipline in pristope. Zajema iz sociologije in literarne vede, (kulturne) zgodovine, medijskih študijev in antropologije vsakdanjega življenja, navezuje pa se tudi na nova spoznanja s področja nevroznanosti, ki pomembno osmišljajo pomen branja. Za osnovni predmet obravnave jemlje 'rabe knjig' v zelo širokem smislu, ki presega branje kot tako in vključuje načine, kako do knjig pridemo, kako se vključujejo v naša vsakdanja življenja, pri čemer upošteva različne moduse obstoja knjige (kot tržni artikel, kot estetski objekt, kot kulturna dobrina, kot umetniško delo). Bralne prakse preuči v sinhroni in diahroni perspektivi, tj. v svoji aktualni raznoterosti in skozi zgodovinske transformacije. Posebej se osredotoča na način raziskovanja bralnega doživetja in na učinke branja, sploh v navezavi na e-knjigo in e-branje, predvsem pa vseskozi upošteva družbeni kontekst – vpliv navad, prostočasnih praks, političnih, religioznih idr. dejavnikov in tako kontekstualizira branje v širšem, družbeno-historičnem okviru. Lahko rečemo, da SKB zanima predvsem bralno vedenje v vsakdanjem življenju in načini, kako družbene okoliščine na različnih ravneh spreminjajo bralne prakse. Od ožje zamejene sociologije literature jo mdr. loči poudarek na materialnosti knjige in telesnosti branja, njegovi čutni in emocionalni razsežnosti.

• Vogrinčič Čepič, Ana. 2008. Družabno življenje romana : uveljavljanje branja v Angliji 18. stoletja. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID – 242649344
• Vogrinčič Čepič, Ana. 2019. Branje kot prostorska praksa : odnos bralcev do neposrednega fizičnega prostora branja. Ars & humanitatis, 13(2): 163-183. COBISS.SI-ID – 70932322
• Littau, Karin. 2006. Theories of Reading : Books, Bodies and Bibliomania. Cambridge: Polity. COBISS.SI ID - 165305347
• Baron, Naomi. 2015. Words onscreen : the fate of reading in a digital world. New York: Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 58144354
• McLaughlin, Thomas. 2015. Reading and the body: the physical practice of reading. New York : Palgrave Macmillan. COBISS.SI-ID – 60731234
• Richard A. 1985. Six constraints on the production of literary works. Poetics 14 (1-2), 45-67. COBISS.SI-ID – 26142976
• Green, Melanie C. , Brock, Timothy C. 2000. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. Journal of personality and social psihology 79(5): 701-721. COBISS.SI-ID – 25776384
• Kid, D.C., Castano, E. 2013. Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind.. Science 342, 377-380. https://www.researchgate.net/publication/257349728_Reading_Literary_Fic…
• Nolan-Stinson, J. 2011. Toward a Life History of Reading, Reception: Texts, Readers, Audiences. History, 3(3), 35-58. COBISS.SI-ID – 525711385
• Kovač, Miha in Weel, Adriaan van der. 2018. Reading in post-textual era. First Monday, 23(10). COBISS.SI-ID – 20865629
• Weel, Adrian van der. Reading. 2019. V: The Oxford Handbook of Publishing, Angus Phillips in Michael Bhaskar, ur. Oxford University Press, str. 55-70. Dostopno na spletu https://academic.oup.com/edited-volume/34231/chapter/290241936

Obvezna literatura bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.