Slovensko-italijansko prevajanje

Slovensko-italijansko prevajanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro

Usvajanje splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. Vzporejanje italijanskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Različni metodološki pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Prevajanje raznolikih besedil v slovenski jezik: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd. Analiza prevodov in izhodiščnih besedil Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov.

Radicchi S. (1995) In Italia. Modi di dire ed espressioni idiomatiche. Roma: Bonacci Editore.
Mortasa Garavelli B. (2010) Il parlare figurato. Bari Roma: Laterza.
Lavezzi G. (2007) Breve dizionario di retorica e stilistica. Roma: Carocci Editore.
Manzoni A. I promessi sposi.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:/ Students are expected to have access to mono- and bi-lingual dictionaries in electronic or paper
form. Obligatory:
1. Bajec, A. et al., ur. (1970-1985) Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3. Šlenc, S. (1997) Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS
4. Šlenc, S. (2006) Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.
Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC in SAZU.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijanskonemški in drugi dvojezični slovarji.

Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.