Seminar iz sodobne slovenske poezije

Seminar iz sodobne slovenske poezije

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja

Pregled sodobne slovenske poezije na ozadju družbenih premen, kulturnih paradigem in literarnega življenja v 2. polovici 20. stoletja (dodatni avtorski opusi): programski nastop in razcvet intimizma v 50. letih (Zlobec); kritični eksistencializem od 1958 naprej (Taufer, Vegri, Košuta), v navezavi s simbolizmom in ekspresionizmom (Udovič); ultramodernizem, neoavantgarda, konkretna poezija 60. let (OHO, Brvar, Zagoričnik, A. Kermauner); reizem in ludizem konca 60. in 1. polovice 70. let (Svetina), mitopoetike v 70. letih (Detela, Vincetič), esteticizem (Svetina, Novak), postmodernizem in razpršitev v avtorske poetike, novi intimizem (Zupan, Semolič, Komelj, Kramberger, Korun, Čučnik, Podlogar).

- Paternu, Boris, 1999: Od ekspresionizma do postmoderne. Ljubljana: Slovenska matica.
- Kos, Janko, 1995: Na poti v postmoderno. Ljubljana: LUD Literatura.
- Poniž, Denis, 2001: Slovenska lirika 1950 – 2000. Ljubljana: Slovenska matica.
- Juvan, Marko, 1995: Slovenska literatura, postmodernizem, postkomunizem in nacionalna država (iz 80. v 90. leta). XXXI. SSJLK. Ljubljana: FF, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
- Novak-Popov, Irena, 2000: Slovenska poezija v devetdesetih letih. Jezik in slovstvo 45/4, 1999/2000.
- Novak-Popov Irena, 2010: Mlada slovenska poezija zadnjega desetletja. Obdobja 29: Sodobna slovenska književnost (1980–2010), Ljubljana, FF, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 179–185.

Dodatna literatura in pesniška besedila na spletu Filozofske fakultete.