Opazovalna praksa pri didaktiki

Opazovalna praksa pri didaktiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 2

Nosilec/izvajalec: asist. Pelicon Sara, doc. dr. Makovec Radovan Danijela, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina prakse zajema zlasti spoznavanje organizacije dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi in spremljanje poteka učnega procesa pri izbranem učnem predmetu (ali dveh).

Študent bo v času opravljanja prakse dobil osnovni vpogled v delo ustanove kot celote in v potek dela pri izbranem učnem predmetu. Opravil bo pogovor z vsaj dvema strokovnima delavcema, predvidoma z učiteljem-mentorjem in z enim predstavnikom vodstva šole (ravnatelj, pomočnik ravnatelja, šolski svetovalni delavec).

Natančnejšo vsebino prakse in razpored opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z učiteljem-mentorjem pred začetkom prakse.

Opazovalna praksa vsebuje 9 pedagoških ur opazovanja pouka pri izbranem učnem predmetu ter 1 pedagoško uro, namenjeno pogovoru o delovanju šolske institucije s predstavnikom vodstva šole.

Okvirna literatura za pripravo na pedagoško prakso:
- Bevc, V. idr. (2002). Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. (71 str.) ID=116006656
- Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. (167 str.)ID= 117167104
- Strmčnik, F. (2001). Didaktika – osrednje teoretične teme. Ljubljana: Filozofska fakulteta (401 pages). ID= 113563136
- Kramar, M. (2009). Pouk. Nova Gorica: Educa ID=245701376
- Valenčič Zuljan, M. in Kalin, J. (2020). Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. ID=22908419
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2023). Uradni list RS, št. 71/2023.
Obvezno je poznavanje temeljne zakonodaje s področja, ki ureja delovanje institucije, kjer študent(ka) opravlja prakso (Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah ipd.). https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs