Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje)

Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje)

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Znanost in raziskovanje. Akademski diskurz in besedilni žanri. Različne besedilne strukture (splošno–specifično, problem–rešitev, komentiranje podatkov, povzemanje, izražanje kritičnega mnenja). Predstavitev različnih vrst raziskav: jezikoslovne, besedilne, sociolingvistične, korpusne ipd. Predstavitev različnih raziskovalnih metod: eksperimentalne, neeksperimentalne; kvantitativne, kvalitativne. Priprava in izvedba ankete: vprašalnik (oblikovanje vprašanj glede na namen raziskave), določitev vzorca, obdelava in interpretacija rezultatov. Delo s korpusi. Osnove kvantativnih metod: vzorci, osnovni statistični izračuni. Izdelava znanstvenega besedila: izbira teme, priprava dsipozicije, zbiranje gradiva in izbor relevantne literaure, zasnova in izvedba raziskave, empirična anliza, oblikovanje besedila. Pregledovanje besedila pred oddajo (ustrezno tehnično urejeno, lektorirano besedilo brez zatipkanih napak). Priprava predstavitve. Jezikoslovne metode v kulturoloških raziskavah in prevajalstvu.

- Ferligoj, Anuška, 1995: Osnove statistike na prosojnicah. Ljubljana: samozaložba. COBISS.SI-ID - 54865664
- Gorjanc, V., 2005: Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit. COBISS.SI-ID - 221678336
- Mejovšek, M., 2003: Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko-Zagreb. COBISS.SI-ID - 5573193
- Neuman, W. L., 2006: Social research methods: qualitative and quantittive approaches. Allyn and Bacon, Boston. COBISS.SI-ID - 4540691
- D. Oraić Tolić, 2011: Akademsko pismo. Strategije i tehnike znanstvenoga rada. Zagreb: Naklada Ljevak.