Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 5-6

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, Filipović Jelena

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.
Nadgradnja znanj usvojenih v prvih dveh letnikih s kontrastivno analizo; razvijanje sporazumevalnih spretnosti: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila), pisno izražanje (analiza in tvorba različnih besedil, npr. prijava na razpis, življenjepis, novinarski članek itd.), ustno izražanje (izražanje mnenja, predstavitev problema itd.); priprava študentov na analizo govorjenih in zapisanih besedil; utrjevanje pravopisnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence s poudarkom na jeziku stroke; razvijanje in utrjevanje argumentativnega diskurza; uvajanje v samostojno oblikovanje (strokovnega) besedila (izbira teme, zbiranje gradiva, izbor relevantne literature, raziskava, oblikovanje besedila, govorna predstavitev, diskusija), prevajanje.

Frančić, A., Hudeček, L., Mihaljević, M., 2005: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. COBISS.SI-ID 30768482
Silić, J., Pranjković, I., 2005: Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga. 183–390. COBISS.SI-ID 31333218
V. Anić, J. Silić, 2001: Pravopis hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber, Školska knjiga. COBISS.SI-ID - 1936683
M. Pešikan, S. Jerković, M. Pižurica, 1993: Pravopis srpskoga jezika. Beograd: Matica Srpska. COBISS.SI-ID 664930
Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.