Latinščina za italijaniste A1

Latinščina za italijaniste A1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, izr. prof. dr. Hriberšek Matej, lekt. Šega Čeh Barbara

Latinska morfologija: štiri konjugacije (indikativi časov prezentove osnove), 1., 2. deklinacija (samostalniki in pridevniki), 4. in 5. deklinacija, nekateri vprašalni zaimki, osebni in svojilni zaimki, nekateri vezniki (vzročni, pogojni…) in predlogi (tudi kot predpone).
Latinska sintaksa: izražanje zapovedi, neodvisni vprašalni stavki; odvisniki (delno): oziralni, vzročni, pogojni, časovni.
Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih kratkih besedil (predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji italijanska leksika).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Italije).
Študenti spoznajo del osnovnega besedišča (izbranega s posebnim poudarkom na latinskih etimologijah italijanske leksike), del osnovnih jezikovnih univerzalij ter nekatere ključne slovnične strukture. Z njimi se seznanijo na podlagi posameznih poenostavljenih oz. prirejenih izvirnih stavkov ali kratkih besedil, s poudarkom na razvijanju razumevanja miselnih vzorcev družbenega, kulturnega in civilizacijskega okolja v antiki oz. spoznavanju antične kulturne dediščine.

1. Šega Ceh, B., študijsko gradivo
2. Cepon, R., Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005 COBISS.SI-ID - 220444672
3. Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003 COBISS.SI-ID - 123934208 ali BRADAC, F., Slovensko-latinski slovar, DZS, Ljubljana 1973 COBISS.SI-ID - 7424513

Priporočena literatura:
- Pepe L., Golin D., Corso di lingua latina. Dalla grammatica alla traduzione. Unita 1-13, Einaudi Scuola, Milano 2005
- Wiesthaler, F., Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana 1993-
- Tujejezicni slovarji, npr:
- Calonghi, F., Dizionario Latino-Italiano, Rosenberg & Sellier Ed., Torino 1965
- Cortelazzo M., Zolli P., Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1991
- Antika – Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998
- Schmidt, J., Slovar grške in rimske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1995
- Grimal, P., Latinska književnost, Goga, Novo mesto 2003