Didaktika japonščine 1

Didaktika japonščine 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Študenti spoznajo zgodovino, trenutno stanje, glavne metode in tehnike poučevanja tujega jezika in posebnosti poučevanja japonščine kot tujega jezika, pristope k učenju besedja in slovnice (induktivno, deduktivno) za učence z učnimi težavami. Spoznajo in analizirajo nekaj širše rabljenih učbenikov in drugo didaktično gradivo japonščine kot tujega jezika ter njihovo primernost za različne učne situacije.
Pod vodstvom mentorja študenti skupinsko načrtujejo, izvedejo 12-urni (90 minut x8) jezikovni tečaj v letnem semestru ter analizirajo izvedeni tečaj.

The Columbia anthology of modern Japanese literature (2005-2007). New York : Columbia University Press COBISS.SI-ID - 222907392

Mori, Atsunori (ur.) (2019) Chokiso nihongo kyoiku. Tokio: Kurosio shuppan COBISS.SI-ID - 119879171

Okuno, Yukiko (ur.) (2021) Chokiso daini gengoshutoku kenkyu. Tokio: Kurosio shuppan. COBISS.SI-ID - 119885571

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: Companion Volume with New Descriptors, https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680…

JF-Standard for Japanese-Language Education https://www.jfstandard.jpf.go.jp/top/ja/render.do