Didaktika II

Didaktika II

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Pelicon Sara, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

I. NAČRTOVANJE IN ARTIKULACIJA UČNEGA PROCESA
1. Temeljne strategije kurikularnega načrtovanja: učno-vsebinsko, učno-ciljno, razvojno-procesno načrtovanje in razmerja med njimi. Druge izbrane strategije kurikularnega načrtovanja.
2. Ravni kurikularnega načrtovanja in temeljni kurikularni dokumenti na nacionalni, institucionalni in individualni ravni: zasnova izobraževalnih programov in programskih enot (predmetov, modulov), letni delovni načrt šole, učni načrti, katalogi znanja, učiteljeve individualne globalne, etapne in operativne učne priprave.
3. Artikulacija pouka: makro- in mikroartikulacija. Faze artikulacije, problem sukcesivnosti.

II. EKSPLICITNI, PRIKRITI IN ZAMOLČANI KURIKULUM
4. Konceptualne opredelitve eksplicitnega, prikritega in zamolčanega kurikula.
5. Razsežnosti prikritega kurikula: rutina, strategije discipliniranja, arhitektura šolskega prostora, subjektivne teorije učiteljev.
6. Razsežnosti zamolčanega kurikula: cilji, procesi, vsebine. Objektivni in subjektivni dejavniki zamolčanega kurikula.

III. DIDAKTIČNA NAČELA IN STROKOVNA AVTONOMIJA UČITELJA
7. Opredelitev didaktičnih načel; temeljne značilnosti in dileme.
8. Splošnost, smiselnost in veljavnost, formulacija didaktičnih načel.
9. Metodološko ozadje in klasifikacija didaktičnih načel.
10. Poglobljena obravnava izbranih didaktičnih načel.
11. Didaktična avtonomija učiteljev: razumevanje koncepta učiteljeve avtonomije, okviri avtonomnega delovanja, problemi udejanjanja didaktične avtonomije.

IV. UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA
12. Koncept učne diferenciacije in individualizacije. Diferenciacija kot organizacijski ukrep v funkciji individualizacije kot didaktičnega načela.
13. Diferenciacijski sistemi in modeli (notranja, fleksibilna, zunanja diferenciacija).
14. Sistemski okviri diferenciacije in individualizacije v osnovni šoli. Spremembe na področju sistemske ureditve diferenciacije in posledice za izvajanje ukrepov diferenciacije v osnovnih šolah.

V. ŠOLA IN SODOBNE TEHNOLOGIJE
15. Konceptualne in terminološke razmejitve: izobraževalna tehnologija, učna sredstva, pripomočki, učila, gradiva.
16. Značilnosti vkjučevanja sodobnih računalniško podprtih tehnologij v načrtovanje in izvajanje pouka.
17. Problemi tehnologizacije šole in pouka. Vključevanje sistemov umetne inteligence v pouk: trendi in omejitve.
18. Zagotavljanje in uporaba učnih gradiv: potrjevanje učbenikov, problematika uporabe učnih gradiv pri pouku, kakovost gradiv. Tiskana, elektronska, digitalna in interaktivna učna gradiva.

VI. OSNOVE OCENJEVANJA ZNANJA
19. Sistemske in strokovne osnove ocenjevanja znanja: značilnosti različnih organizacijskih oblik in metodoloških načinov ocenjevanja znanja.
20. Standardi znanja kot podlaga za ocenjevanje znanja. Opisniki in kriteriji.
21. Najpogostejši praktični problemi in dileme ocenjevanja znanja.

● Kroflič, R. (1992). Teoretski pristopi k načrtovanju in prenovi kurikuluma. Ljubljana: Center za razvoj univerze, str. 3-72. ID=32377344
● Strmčnik, F. (2001). Didaktika. Osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF, str. 149-175 (poglavje o artikulaciji pouka), str. 291-306 (poglavje o didaktičnih načelih) in str. 377-389 (poglavje o učni diferenciaciji in individualizaciji). ID=113563136
● Štefanc, D. (2012). Od standardov znanja do pričakovanih rezultatov – in nazaj?. Sodobna pedagogika, št. 2, str. 16–32. ID=761348
● Bregar Golobič, K. (2012). Kakšno šolo hočemo? Prostor kot element (prikritega) kurikula. Sodobna pedagogika, 63, št. 1, str. 52–72. ID=761348
● Flinders, D. J. et al. (1986). The Null Curriculum: Its Theoretical Basis and Practical Implications.Curriculum Inquiry, 16, št. 1, str. 33-42. https://www.jstor.org/stable/1179551
● Štefanc, D. (2004). Problem razmerja med preverjanjem in ocenjevanjem v učnem procesu. V: Sodobna pedagogika, št. 1, str. 112-125. ID=761348
● Štefanc, D. (2005). Učbenik z vidika didaktične teorije: značilnosti, funkcije, kakovost in problematika potrjevanja. V: Sodobna pedagogika, št. 4, str. 172-185. ID=761348
● Kodelja, Z. (2006). O pravičnosti v izobraževanju. Ljubljana: Krtina, str. 207-226. ID=229607168
● Štefanc, D. (2021). Pogledi na individualizacijo in diferenciacijo pouka : ključne konceptualne poteze, nekateri problemi in perspektive. Sodobna pedagogika, 72, št. 4, str. 48-69. ID=761348
● Štefanc, D. in Kovač Šebart, M. (2020). Nekaj razmislekov o razmerju med formativnim spremljanjem in ocenjevanjem znanja. Sodobna pedagogika, 71, št. 1, str. 10-31. ID=761348
● Štefanc, D. (2022). Prihodnost kurikula: nekaj razmislekov ob načrtovani prenovi učnih načrtov. V: KRAPŠE, Tatjana (ur.), et al. Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 12-26. ID=127302147 https://www.zrss.si/digitalna_bralnica/pogled-na-solo-21-stoletja-v-duh…

Z izvedbenim načrtom predmeta se v posameznem študijskem letu lahko študentom določi tudi dodatna obvezna ali priporočena študijska literatura.