Azijske filozofije

Azijske filozofije

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, doc. dr. Petek Nina

1. Umestitev azijskih filozofskih sistemov v zgodovinsko in širše družbeno-kulturno okolje ter na svetovno filozofsko prizorišče.
2. Metodološki pristopi obravnave problemskih sklopov v azijskih filozofijah in specifična filozofska terminologija, ki je vezana tudi na razlike glede na evropski oziroma judovsko-krščanski pogled na svet in človekovo mesto v njem.
3. Razvoj različnih metafizičnih sistemov v Indiji (filozofske šole sāṃkhya, advaita, dvaita, viśiṣṭādvaita …) in poskusi njihove dekonstrukcije (budizem, materializem, determinizem).
4. Ontologija (filozofski šoli nyāya in vaiśeṣika – substancialnost, kategorije bivajočega, vrste spoznanja, spoznavne zmote, silogistična forma, odsotnost in negacija).
5. Problematika spozna(va)nja ter vprašanje relevantnosti jezika pri poskusu usvajanja vrhovne resnice in izrekanja o njej v različnih šolah budizma (mādhyamika, chan) in v daoizmu. Nauk o praznini, vloga negacije in paradoksov.
6. Holistični načini doseganja resnice in modrosti, ki presega zgolj racionalistični pristop in je vezana na različne tehnike kultivacije neločljivega kontinuuma duh-telo (starodavni filozofski sistem yoge, daoizem). Nagib k usvojitvi globljih vidikov bivanja ter drugačen premislek o dilemah, ki jih porajajo vprašanja o življenju, smrti in nesmrtnosti.
7. Etika in soteriologija: razmerja med teoretičnim-praktičnim, duhom-telesom, posameznikom-družbo, redom-kaosom, makro-/mikrokozmosom, življenjem-smrtjo. Razumevanje ključnosti prizadevanja k ohranjanju ravnovesja med osebno in družbeno harmonijo. Različne soteriološke smernice, načini doseganja svobode in identifikacijski mehanizmi, ki so vezani na starodavno filozofijo yoge in z njo povezane strategije osvobajanja, nauk o nesebstvu v različnih šolah budizma in daoistično »postenje duha«, »sedenje v pozabi«.
8. Etika in politična filozofija: azijske filozofije med tradicijo in moderno. Utopistični modeli družbe (daoizem, konfucijanstvo) in njihova vloga v sodobni družbeni dejanskosti. Neokonfucijanstvo, revitalizacija Konfucija, legalizem, liberalna gibanja na Kitajskem.
9. Seznanitev z aktualnimi vprašanji, ki jih odpira globalizirana svetovna realnost, in prikaz svojskih rešitev različnih azijskih filozofskih tradicij.
10. Filozofski dialog med Evropo in Azijo. Vprašanje metode, vplivi na kulturno-filozofski prostor Azije. Kyotska šola na Japonskem.

1. Milčinski, Maja. Azijske filozofije in religije, Mladinska knjiga, Ljubljana 2013, str. 83–170. COBISS.SI-ID - 269050624
2. Milčinski, Maja. Telo-duh v filozofsko-religijskih tradicijah, Slovenska matica, Ljubljana, 2013, str. 42–196. COBISS.SI-ID – 271210240
3. Halbfass, Wilhelm. On Being and What There Is: Classical Vaiśesika and the History of Indian Ontology. Albany: State University of New York Press, 1992. COBISS.SI-ID - 47597666
4. Sources of Chinese Tradition, zv. II. Columbia University Press, New York 2000, str. 151–195. COBISS.SI-ID - 32261986
5. Torella, Raffaele. The Philosophical Traditions of India. An Appraisal, Indica Books, Varanasi, 2011, str. 11–116, 126–179. COBISS.SI-ID - 62122594
6. Petek, Nina. Bhagavadgita. Onstran vezi, tostran svobode. Maribor: Založba Pivec, 2021, str. 129–167. COBISS.SI-ID - 57943043