Ameriška španščina

Ameriška španščina

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Opredelitev ključnih pojmov (ameriška španšči-na/espanol de América, amerikani-zem/americanismo, iberoamericano, latinoamerica-no, hispanoamericano, espanol meridional).
Geografske in zgodovinske značilnosti Latinske Amerike.
Predkolumbijske kulture in jeziki.
Teorije o nastanku ameriške španščine.
Povezava med južnimi španskimi dialekti (Andaluzi-ja, Kanarski otoki) in ameriško španščino.
Španščina na Kanarskih otokih.
Indijanski jeziki in ameriška španščina.
Vplivi afriških jezikov in kulture na ameriško špan-ščino.
Kreolski jeziki. Primer palenqueja v Kolumbiji.
Vplivi drugih evropskih jezikov in kultur (italijanšči-na - lunfardo, angleščina, portugalščina, francošči-na): zgodovinski in družbeni vzroki.
Fonetične in fonološke posebnosti v ameriški špan-ščini. Morfosintaktične posebnosti v ameriški špan-ščini: oblike ogovora, posebnosti pri glagolskih pa-radigmah in glagolskih perifrazah, gerundij, pomanj-ševalnice.
Leksikalne posebnosti v ameriški španščini.
Različice ameriške španščine: primeri mehiških, kolumbijskih in argentinskih variant španščine in primerjava s polotoško španščino.
Španščina v ZDA. Pojav spanglisha.
Ameriška španščina v povezavi s slovenščino.

ALESA IZQUIERDO, Milagros & ENGUITA UTRILLA, José María (2002): El espanol de América: Aproximación sincrónica. Valencia: Tirant Lo Blanc COBISS.SI-ID - 49776226
ALVAR, Manuel (1996): Manual de dialectología hispánica: el espanol de América. Barcelona: Ariel.
COBISS.SI-ID - 25294178
LAPESA, Rafael (2010): El espanol de América http://www.elcastellano.org/america1.html
LIPSKI, John. M., El espanol de América, Madrid 2014. COBISS.SI-ID - 62087778
LÓPEZ MORALES, Humberto (1998): La aventura del espanol de América. Madrid: Espasa
COBISS.SI-ID - 22655586
LÜDTKE, Jens (2014): Los orígenes de la lengua espanola en América. Los primeros cambios en las Islas Canarias, las Antillas y Castilla del Oro. Madrid, Frankfurt am Main - Iberoamericana Vervuert COBISS.SI-ID - 62136674
MARKIČ, Jasmina (2002): Odsevi španščine v slovenščini. 38. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana: Filozofska fakulteta. 41-54. https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/38-ssjlk-2002/
MORERA, Marcial (2007): Unidad y variedad de Canarias. Revista de filología, 25. 443-455 https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/16457/RF_25_(2007)_42.p…
MUNOZ-BASOLS, Javier; MORENO, Nina; TABOADA, Inma, LACORTE, Manel (2017): Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica. London and New York: Routledge (Capítulos correspondientes). COBISS.SI-ID - 65560930
ORTEGA OJEDA, Gonzalo: El espanol hablado en Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/lengua/lengu…
SÁNCHEZ MÉNDEZ, Juan (2003): Historia de la lengua espanola en América. Valencia: Tirant Lo Blanch COBISS.SI-ID - 23101026
VAQUERO DE RAMÍREZ, María (1996): El espanol de América I, II. Madrid: Arco Libros COBISS.SI-ID - 13789794
COBISS.SI-ID - 13790050
ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA (2010): Diccionario básico de canarismos. La Laguna: Academia Canaria de la lengua y Gobierno de Canarias
https://www.academiacanarialengua.org/diccionario/buscar/?q=&ok=busca+e…
ASALE, RAE (2005): Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana COBISS.SI-ID - 32115554
CARBONELL BASSET, D. (2002): Diccionario panhispánico de refranes Barcelona: Herder COBISS.SI-ID - 33446242
Slovarji amerikanizmov.
Enojezični slovarji, ki pokrivajo različne inačice ameriške španščine.
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami in deli.