Francoščina za prevajalce I

Francoščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Čobec Katarina, asist. Vršič Zarja, izr. prof. dr. Mezeg Adriana, izr. prof. dr. Vaupot Sonia, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Predmet je sestavljen iz treh podpredmetov:
a) Francoska slovnica 1
b) Francoska fonetika za prevajalce in tolmace
c) Francoski jezik in prevajanje 1

1. Francoska slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnicne konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoca na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Nadalje študentje podrobno spoznajo sestavo glagolske besedne zveze in celotno glagolsko morfologijo v francošcini, pri tem pa še posebej izpostavimo razlike med obema jezikoma. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s prakticnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur ter razvijajo sposobnost pravilne rabe slovnicnih struktur pri prevajanju in tvorjenju besedil v francoskem jeziku kot tudi pri prevajanju v slovenšcino. Ob vseh obravnavanih strukturah študente opozarjamo na slovnicne prvine v maternem jeziku in še posebej izpostavljamo razlike med obema jezikoma.

2. Francoska fonetika za prevajalce in tolmace: Študentje se seznanijo z osnovami francoske fonetike/fonologije, s francoskim samoglasniškim in soglasniškim sistemom ter z ritmicnimi in prozodicnimi znacilnostmi francoskega jezika. Preucujejo pisavo v odnosu do izgovarjave. Predavanja dopolnjujejo foneticne vaje. Poseben poudarek je na foneticnih in retoricnih prvinah, ki so pomembne pri tolmacenju slovenskih besedil v francošcino.

3. Francoski jezik in prevajanje 1:
- Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini.
- Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja.
- Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja.
- Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specificnega besedišca, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju francoskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Vkljuceno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v francošcini in slovenšcini, ter ponovno pisanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.

ABRY, Dominique, CHALARON, Marie-Laure (2009): Les 500 exercices de phonétique, niveau A1/A2, Paris: Hachette.
DUCHET, Jean-Louis (1981): La phonologie, coll. Que sais-je?, Pariz: P.U.F.
CARTON, Fernand (1973): Introduction a la phonétique du français, Bordas.
HEU, Elodie et al. (2012): Le Nouvel édito B1, Méthode de français, Paris: Didier.
JEREB, Elza (1992): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français, Pariz: PUF.
MALMBERG, Bertil (1954): La phonétique, coll. Que sais-je?, Pariz: P.U.F.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana (2018): La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français, 2., posodobljena izdaja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 239 str., ISBN 978-961-237-382-5.
TOPORIŠIC, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.
FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenšcino kot drugi/tuji jezik.