Folkloristika

Folkloristika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mencej Mirjana, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Predmet seznanja študente in študentke s temeljnimi značilnostmi folklore ter zgodovinskim razvojem folkloristike v Evropi in ZDA. Zgodovino folkloristike obravnava skozi štiri temeljne konceptualizacije folklore: folklore kot artefakta, kot opisljive in prenosljive entitete, kot dela kulture in kot vedênja. Študenti spoznajo temeljne raziskovalne metode v folkloristiki. Študentje podrobneje spoznajo značilnosti, funkcije, strukturo in slog pripovednih žanrov folklore (povedke, pravljice). Spoznajo načine širjenja folklore, funkcije folklore v družbi, raziskave naratorjev in folklore kot performance, in sodobne načine širjenja in oblik folklore.
Vaje iz folkloristike so namenjene učenju zbiranja (snemanja), klasifikacije in arhiviranja folklornega gradiva, zbranega na terenu. Na temelju lastnih raziskav se študenti priučijo bistvenih veščin terenskega dela, transkribiranja posnetkov in arhiviranja folklore.

Temeljna literatura za predavanja:
1. Georges Robert A. in Michael Owen Jones 1995: Folkloristics: An Introduction. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press. [COBISS.SI-ID - 24302434]
2. Dundes Alan 1999: International Folkloristics. Classic Contributions by the Founders of Folklore. Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman&Littlefield. [COBISS.SI-ID - 24660578]
3. Lord Albert B. 2000: The Singer of Tales, Cambridge, Mass., London, England: Harvard University Press. [COBISS.SI-ID - 24660066]
4. Lüthi Max 2011: Evropska pravljica. Forma in narava. Ljubljana: Sophia, 202 str. [COBISS.SI-ID - 260316160]
5. Propp Vladimir 2005: Morfologija pravljice. Ljubljana: Studia Humanitatis. 258 str. [COBISS.SI-ID - 221899776]

Dodatna literatura za predavanja:
1. Bendix Regina F., Hasan-Rokem Galit, eds. 2012: A Companion to Folklore (Wiley-Blackwell Companions to Anthropology). America: John Wiley and Sons. [COBISS.SI-ID - 35113773]
2. Holbek Bengt 1987: Interpretation of Fairy Tales, Danish Folklore in a European Perspective, FFC 239, Helsinki. [COBISS.SI-ID - 28198754]
3. Stanonik Marija 2001: Teoretični oris slovstvene folklore, Ljubljana: Založba ZRC. [COBISS.SI-ID - 111592960]

Literatura za vaje
1. Ivančič Kutin Barbara 2011: Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice. Ljubljana: ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID – 259523072]
2. Ramšak Mojca 2003: Portret glasov. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti. [COBISS.SI-ID - 125773056]